Bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn kỹ năng cho đoàn viên

01:05, 26/05/2020

(LĐ online) - Ngày 26/5, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề bồi dưỡng các bài lý luận chính trị (sửa đổi) và tập huấn trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho đoàn viên, thanh niên.

(LĐ online) - Ngày 26/5, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề bồi dưỡng các bài lý luận chính trị (sửa đổi) và tập huấn trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho đoàn viên, thanh niên.
 
Các đoàn viên, thanh niên tham gia sinh hoạt chuyên đề bồi dưỡng các bài lý luận chính trị (sửa đổi)
Các đoàn viên, thanh niên tham gia sinh hoạt chuyên đề bồi dưỡng các bài lý luận chính trị (sửa đổi)
 
Theo đó, gần 200 đoàn viên, thanh niên và sinh viên đã được quán triệt 6 bài lý luận chính trị sửa đổi với các nội dung như: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị ở nước ta; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam; Đoàn viên phấn đấu để trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 
 
Ngoài ra, dịp này, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh cũng đã tập huấn trang bị cho đoàn viên, thanh niên và sinh viên một số kỹ năng như: Kỹ năng lều trại; kỹ năng xác lập mục tiêu cuộc đời; kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả; kỹ năng điều chỉnh và quản lý cảm xúc; Kỹ năng tự nhận thức và đánh giá bản thân; kỹ năng giao tiếp và ứng xử; kỹ năng hợp tác và chia sẻ; kỹ năng thể hiện tự tin trước đám đông; kỹ năng đối diện và ứng phó khó khăn trong cuộc sống…
 
Chương trình được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên là sinh viên về vai trò và tầm quan trọng của các bài lý luận chính trị. Từ đó, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc hơn về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, gìn giữ phẩm chất đạo đức, lối sống trong đội ngũ đoàn viên, thanh niên hiện nay. Đồng thời, chương trình tập huấn cũng trang bị cho đoàn viên, thanh niên những kỹ năng thực hành xã hội cần thiết để áp dụng vào học tập, đời sống và công việc chuyên môn của mình.
 
DUY DANH