Tọa đàm về thực trạng thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng

DUY DANH 18:49, 16/03/2023

(LĐ online) - Chiều 16/3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tọa đàm về thực trạng các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng hiện nay tại Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng.

Các đồng chí chủ trì tọa đàm

Hội nghị do đồng chí Trần Tiến Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng chủ trì. 
Tham dự tọa đàm có các đồng chí: Trần Thanh Lâm – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lâm Đồng; Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn khảo sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra các thành ủy, huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Quang cảnh hội nghị tọa đàm
Quang cảnh hội nghị tọa đàm

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, đồng chí Lê Nguyễn Nam Ninh - Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh, để đảm bảo cơ sở thực hiện nhằm đề xuất phương hướng, giải pháp hoàn thiện các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong tình hình mới; góp phần tổng kết 40 năm đổi mới, sửa đổi và bổ sung cương lĩnh chính trị phục vụ xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Bộ Chính trị giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì xây dựng Đề tài khoa học “Hoàn thiện cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong tình hình mới”. Việc tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Thực trạng các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng hiện nay tại Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng” có giá trị lý luận và thực tiễn quan trọng giúp cho Ban Chủ nhiệm Đề tài có thêm cơ sở để tổng kết, đánh giá thực tiễn việc thực hiện cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ trong thời gian qua; đề xuất với Bộ Chính trị các giải pháp hoàn thiện cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ trong thời gian tới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp phát biểu tại buổi tọa đàm
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp phát biểu tại buổi tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã nghe báo cáo việc thực hiện các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh luôn phát huy cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, các chỉ đạo, điều hành vì sự phát triển chung của tỉnh. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; chấp hành nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy; đồng thời, nêu cao tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của mỗi cá nhân, nhất là người đứng đầu. 

Đồng chí Đặng Trí Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ TỈnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt tham luận tại buổi tọa đàm
Đồng chí Đặng Trí Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ TỈnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt tham luận tại buổi tọa đàm

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của chính quyền; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dám nghĩ, dám làm, gần dân, có tinh thần trách nhiệm cao trong thực thi nhiệm vụ. Để thực hiện hiệu quả nguyên tắc tập trung dân chủ, cấp ủy các cấp trong tỉnh cũng đã đẩy mạnh việc tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, giảm cấp trung gian, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung và làm rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cấp.
Các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên coi trọng nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác tổ chức, cán bộ. Cùng với đó là tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ; bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, định hướng dư luận xã hội; tăng cường cung cấp thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. 

Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi tọa đàm
Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi tọa đàm

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy, tổ chức Đảng toàn Đảng bộ tỉnh cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả việc thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của các tổ chức Đảng trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện phê bình và tự phê bình; đảng viên bảo lưu ý kiến trong Đảng bộ. Thời gian qua Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy được triển khai thực hiện nghiêm túc, được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và đảm bảo theo quy chế, quy định của Đảng...
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung tham gia ý kiến, tham luận phân tích, đánh giá làm rõ thực trạng thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, trong hoạt động của cấp ủy tại cơ quan, đơn vị hiện nay; đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp thiết thực, hiệu quả để triển khai thực hiện thời gian tới.

Đồng chí Trần Tiến Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận tọa đàm
Đồng chí Trần Tiến Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận tọa đàm

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Tiến Hưng đánh giá Hội nghị tọa đàm về “Thực trạng các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng hiện nay tại Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng” có ý nghĩa quan trọng để Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Chủ nhiệm đề tài có thêm cơ sở tham mưu cho Bộ Chính trị tổng kết, đánh giá thực tiễn, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ trong thời gian tới. Đồng chí Trần Tiến Hưng cũng thay mặt Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Chủ nhiệm đề tài tiếp thu những ý kiến trách nhiệm tâm huyết, những kinh nghiệm từ thực tiễn tại Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng. Các ý kiến tại tọa đàm hôm này cũng sẽ giúp Ban Chủ nhiệm đề tài tiếp tục có thêm nhận thức sâu sắc, những bài học sinh động, quý giá và cần thiết cho quá trình nghiên cứu tham mưu để hoàn thiện cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong thời gian tới.