Ðạ Tẻh: Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được đổi mới

HOÀNG SA 06:59, 02/02/2024

Những năm qua, công tác xây dựng Đảng được Huyện ủy Đạ Tẻh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ trên các lĩnh vực; kịp thời cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy bằng các chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả.

Nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng trong huyện Đạ Tẻh đã đăng ký mô hình mới, cách làm sáng tạo trong lãnh đạo 
và được tuyên dương trong năm 2023
Nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng trong huyện Đạ Tẻh đã đăng ký mô hình mới, cách làm sáng tạo trong lãnh đạo và được tuyên dương trong năm 2023

Đồng chí Phan Đức Thái - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đạ Tẻh cho biết, hiện nay, toàn Đảng bộ huyện có 36 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 2.257 đảng viên, sinh hoạt tại 13 đảng bộ cơ sở (77 chi bộ nông thôn, 71 chi bộ hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang) và 23 chi bộ cơ sở. Để tăng cường công tác chỉnh đốn, xây dựng Đảng, Huyện ủy Đạ Tẻh đã tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và chất lượng công tác kết nạp đảng viên. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chi ủy, đảng ủy theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Lãnh đạo công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý các cấp hằng năm đảm bảo đúng thực chất.

Trong năm 2023, Huyện ủy Đạ Tẻh đã kịp thời cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy bằng các chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trên địa bàn huyện. Ngoài ra, Huyện ủy Đạ Tẻh đã kịp thời nắm bắt, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác chuyển đổi số được tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt. Công tác dân vận chính quyền tiếp tục được đổi mới; tình hình dân tộc, tôn giáo ổn định; chất lượng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân được nâng lên; hoạt động của MTTQ, các đoàn thể tiếp tục đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động; việc xây dựng mô hình dân vận khéo tiếp tục được tập trung chỉ đạo.

Trong đó, nổi bật 100% cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý đăng ký mô hình mới, cách làm sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, địa phương, đơn vị (nghị quyết đề ra 90%); trong đó, có từ 25% cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể, cá nhân có sản phẩm cụ thể được đánh giá cấp độ “Đạt” theo yêu cầu (NQ 25%). Có 100% cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện đăng ký, cam kết tu dưỡng rèn luyện về phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và thực hiện trách nhiệm về nêu gương theo từng chức trách, nhiệm vụ được giao (NQ 100%).

Ngoài ra, có 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (NQ 90%). Toàn Đảng bộ kết nạp 72 đảng viên đạt 107,46% kế hoạch (NQ phấn đấu kết nạp 67 đảng viên mới). Có 100% cấp ủy cơ sở, đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch về công tác kiểm tra, giám sát, tự kiểm tra, giám sát theo quy định (NQ 100%). Đảng bộ huyện được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023.

Trong thời gian đến, Huyện ủy Đạ Tẻh sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc học tập quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn, các đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh và huyện.

Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp. Thực hiện đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng đội ngũ cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy và hoạt động của chính quyền…