Lạc Dương: Khắc phục khó khăn trong phát triển đảng viên vùng đồng bào DTTS

06:12, 02/12/2019

Những năm qua, Đảng bộ huyện Lạc Dương luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên nói chung và công tác phát triển đảng viên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng...

Những năm qua, Đảng bộ huyện Lạc Dương luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên nói chung và công tác phát triển đảng viên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nói riêng. Đảng bộ luôn xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong công tác xây dựng Đảng.
 
Đảng viên xã Đạ Nhim (bìa phải) hỏi thăm kết quả sản xuất của thanh niên địa phương và hướng dẫn một số cách thức sản xuất nông nghiệp mới như trồng nấm, chanh dây… Ảnh: Đ.Tú
Đảng viên xã Đạ Nhim (bìa phải) hỏi thăm kết quả sản xuất của thanh niên địa phương và hướng dẫn một số cách thức sản xuất nông nghiệp mới như trồng nấm, chanh dây… Ảnh: Đ.Tú
 
Qua gần 3 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU của Huyện ủy Lạc Dương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đảng viên người đồng bào dân tộc thiểu số” đã có những kết quả nổi bật. Hiện nay toàn Đảng bộ có 334 đảng viên người đồng bào DTTS (chiếm tỷ lệ trên 24%). Trong 3 năm (từ 2016 - 2018), toàn huyện kết nạp được 113 đảng viên người đồng bào DTTS, nâng tổng số đảng viên từ 292 (cuối năm 2018) lên 345 (thời điểm hiện tại). 
 
Có được những kết quả đáng ghi nhận trong công tác phát triển đảng viên là người đồng bào DTTS trên là nỗ lực của toàn Đảng bộ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trong quá trình triển khai thực hiện đã có nhiều cách làm hay như Đảng bộ xã Đạ Nhim đã phân công trực tiếp các đồng chí là đảng ủy viên về dự sinh hoạt tại các chi bộ, kịp thời nắm bắt tình hình tại cơ sở, giao nhiệm vụ cho từng đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng đứng vào hàng ngũ của Đảng. Hay, tại Đảng bộ xã Đưng K’Nớ, sau khi Nghị quyết số 04-NQ/HU ban hành, từ tháng 7/2016 đến cuối năm 2018, Đảng bộ đã phát triển và kết nạp được 14 đảng viên là người đồng bào DTTS, chiếm tỷ lệ 69,87% số đảng viên kết nạp. Là một địa phương có đến 94,56% dân số là người đồng bào DTTS, việc phát triển đảng viên là người đồng bào trong vùng DTTS đã giúp người dân nâng cao nhận thức về Đảng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo nên cầu nối giữa “ý Đảng và lòng dân”. 
 
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Phó ban Tổ chức Huyện ủy Lạc Dương cho biết: Từ đầu năm đến nay, toàn Đảng bộ kết nạp được 15 đảng viên là người đồng bào DTTS, trước đó vào năm 2018 kết nạp được 31 đảng viên là người đồng bào DTTS. Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên người đồng bào DTTS vẫn còn gặp nhiều khó khăn, chính vì vậy trong thời gian tới cần phải chú trọng công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của quần chúng về Đảng; các thôn, tổ dân phố, đoàn thể chính trị - xã hội cơ sở phải thu hút được đoàn viên, hội viên, quần chúng ưu tú để tăng cường công tác tạo nguồn kết nạp Đảng, giúp đỡ các đảng viên còn nhiều khó khăn trong vùng đồng bào DTTS. Mặt khác, phải phát triển đảng viên, nhất là đảng viên là người đồng bào DTTS trong các doanh nghiệp, các cơ sở kinh tế trên địa bàn.
 
Một nội dung khác về phát triển đảng viên trong vùng đồng bào DTTS được Đảng bộ huyện Lạc Dương quan tâm chính là làm sao phải phát huy được vai trò của đảng viên nói chung và đảng viên là người đồng bào DTTS tại địa bàn khu dân cư, trong các phong trào như xây dựng nông thôn mới, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… Qua đó, tạo sức thuyết phục với quần chúng nhân dân để đồng tình hưởng ứng, giúp quần chúng nâng cao nhận thức hơn về Đảng. 
 
Đặc biệt, trong thời gian qua, một số đảng viên ở Đảng ủy xã Đạ Nhim là các bí thư chi bộ trực tiếp phụ trách giúp từ 1 đến 2 hộ thoát nghèo, các đảng viên ở Đảng bộ xã Đạ Sar đã giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Hay, việc các đảng viên là người đồng bào DTTS mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tích cực giúp đỡ và truyền tải kỹ thuật trồng trọt để người dân học hỏi và làm theo; việc hiến đất mở đường của các đảng viên là người đồng bào DTTS cũng được Nhân dân ủng hộ, hưởng ứng và làm theo.
 
Với những nỗ lực đáng ghi nhận của Đảng bộ huyện Lạc Dương trong công tác phát triển đảng viên trong vùng đồng bào DTTS, hy vọng thời gian tới Đảng bộ sẽ phát triển được đảng viên là người đồng bào DTTS không những tăng về “lượng” mà còn cả về “chất”. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị - xã hội, kinh tế, quốc phòng - an ninh của địa phương.
 
ĐỨC TÚ