Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện

06:01, 21/01/2020

Trước tình hình các thế lực thù địch không ngừng tìm cách chống phá, xuyên tạc các luận điệu, quan điểm, đường lối của Đảng ta, Nhà nước ta...;...

Trước tình hình các thế lực thù địch không ngừng tìm cách chống phá, xuyên tạc các luận điệu, quan điểm, đường lối của Đảng ta, Nhà nước ta...; công cuộc củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân luôn được đặt lên hàng đầu. Trong năm 2019, nhiều kết quả nổi bật trong xây dựng quốc phòng toàn dân tại Lâm Đồng được cả hệ thống chính trị và Nhân dân vào cuộc mạnh mẽ, góp phần ổn định chính trị, xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc.
 
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân năm 2019. Ảnh: N.Thu
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân năm 2019. Ảnh: N.Thu
 
Năm 2019, tình hình thế giới, khu vực, trong nước diễn biến phức tạp, có tác động trực tiếp đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng như nhiệm vụ quốc phòng của địa phương, đặt ra không ít những thách thức, khó khăn... Tuy nhiên, cán bộ, Nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Lâm Đồng đã chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả nổi bật.
 
 Nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt kết quả toàn diện, thực chất. Công tác phối hợp giữa quốc phòng với công an trong thực hiện nhiệm vụ báo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm đảm trật tự an toàn xã hội… được triển khai tốt. Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh, lực lượng dân quân tự vệ đã được tổ chức rộng khắp ở các thôn, buôn, tổ dân phố, cơ quan, tổ chức. Toàn tỉnh đã xây dựng được 1.000 tổ an ninh nhân dân, 310 tổ bảo vệ dân phố, 379 đội dân phòng, 1.610 tổ hòa giải, 984 tổ tuần tra “dân cử, dân nuôi”… Các lực lượng này được xây dựng từ cơ sở, qua đó nắm bắt kịp thời các vụ việc mới phát sinh. Đây là một mắt xích quan trọng cung cấp thông tin và là lực lượng tiền thực địa để giải quyết các vụ việc xảy ra. Bộ CHQS tỉnh đã kịp thời biểu dương, khen thưởng 337 tập thể, 475 cá nhân có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng nền quốc phòng toàn dân. 
 
Thực hiện các quy định về xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh, địa phương đã tập trung lãnh chỉ đạo không ngừng phát triển năng lực chiến đấu và trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT. Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn là lực lượng chiến đấu trung thành bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân. LLVT luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ, không ngại gian khổ, hy sinh.
 
Phát biểu chỉ đạo về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh địa phương năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt nhấn mạnh: Năm 2020, là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) và là năm có nhiều sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng như: Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 45 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, 75 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam... Dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; trong nước và trên địa bàn tỉnh các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cơ hội chính trị gia tăng các hoạt động chống phá; tình hình thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường diễn biến phức tạp; thực hiện tổ chức bộ máy theo hướng tin gọn, hiệu lực, hiệu quả và tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sẽ có tác động đến tư tưởng, đời sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tình hình khiếu kiện liên quan đến đền bù giải tỏa nhà đất, tình trạng phá rừng làm rẫy, di dân tự do liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số còn tiềm ẩn phức tạp... Các yếu tố nêu trên sẽ làm chi phối, ảnh hưởng trực tiếp đến thực hiện nhiệm vụ quốc phòng của địa phương. 
 
Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 8 nhiệm vụ căn bản. Trong đó, tập trung phát huy hơn nữa kết quả đã đạt được, đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế trong năm 2019. Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; chủ động đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; có giải pháp căn cơ ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân. Coi trọng việc xây dựng cơ sở vững mạnh về chính trị, xây dựng thế trận lòng dân “thật sự vững chắc”. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện toàn diện các hoạt động về quốc phòng, trọng tâm là xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần, tiềm lực về kinh tế, văn hóa, xã hội, tiềm lực khoa học - công nghệ, tiềm lực quân sự, an ninh; đồng thời vận dụng linh hoạt, có hiệu quả các quan điểm của Đảng về xây dựng khu vực phòng thủ, kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng.
 
NGUYỆT THU