Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

05:02, 13/02/2020

Chủ tịch Hồ Chí Minh về với "thế giới người hiền" đã 50 năm nhưng di sản tư tưởng Người để lại có giá trị lịch sử, lý luận thực tiễn sâu sắc...
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh về với “thế giới người hiền” đã 50 năm nhưng di sản tư tưởng Người để lại có giá trị lịch sử, lý luận thực tiễn sâu sắc. Cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của cách mạng Việt Nam. 
 
Không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng khẳng định: “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua, năm 2020 việc học tập và làm theo Bác tập trung theo chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nội dung mang tính chiến lược trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Người đã lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam giành nhiều thắng lợi vĩ đại, tạo ra một thời đại mới của dân tộc - thời đại Hồ Chí Minh, thời đại độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Hơn bao giờ hết, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ trương, quan điểm của Đảng ta về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là cực kỳ cần thiết nhằm đẩy mạnh công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới.
 
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo Bác, các cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng cần triển khai những nội dung trọng tâm sau: Tổ chức quán triệt chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các mẩu chuyện về tinh thần đoàn kết, ý thức, trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác, sinh hoạt tại cơ quan, đơn vị như tinh thần trách nhiệm, tận tụy, tâm huyết trong công tác, xây dựng lối sống trung thực, thẳng thắn, sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng; việc phòng và chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm; bệnh thành tích, kiêu ngạo, nói không đi đôi với làm... Cấp ủy lựa chọn các vấn đề còn tồn tại, hạn chế của tổ chức đảng liên quan đến nội dung xây dựng khối đoàn kết thống nhất, xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, đoàn thể, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy, cấp ủy địa phương về tránh nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, việc thực hiện các quy định, quy chế về công tác cán bộ... để quán triệt, thảo luận và xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa... Một việc làm quan trọng nữa trong triển khai cam kết và đăng ký làm theo Bác, các cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng cần chọn một số công việc, vấn đề cụ thể mang tính đột phá nhằm khắc phục các hạn chế, yếu kém liên quan đến nội dung chuyên đề 2020, để tạo sự chuyển biến tích cực trong việc xây dựng khối đoàn kết thống nhất, trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể, đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu, của đội ngũ cán bộ chủ chốt...
 
Năm 2020 là năm đất nước có nhiều ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn, sự kiện chính trị quan trọng và cũng là năm tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, gắn bó với Nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là những nhân tố hàng đầu bảo đảm chất lượng và thắng lợi của đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
LAN HỒ