Hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

06:04, 27/04/2020

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn, đôn đốc các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo tuyên truyền bằng nhiều hình thức về Thể lệ Giải Búa liềm vàng (sửa đổi, bổ sung),...

Thực hiện Kế hoạch số 255-KH/BTCTW ngày 18/3/2020 của Ban Tổ chức Trung ương về việc tổ chức Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020; Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa ban hành Công văn số 4435-CV/TU với nội dung hưởng ứng giải báo chí quan trọng này. Trong đó, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện những công việc cụ thể.
 
Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn, đôn đốc các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo tuyên truyền bằng nhiều hình thức về Thể lệ Giải Búa liềm vàng (sửa đổi, bổ sung), đặc biệt làm rõ những điểm mới của Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020, nhằm thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của các địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
 
 
Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị; tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; xây dựng Đảng về đạo đức và tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các quy định về nêu gương đối với cán bộ, đảng viên...
 
Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng và Tạp chí Lang Biang tăng cường các tin, bài, phóng sự sinh động, sâu sắc để tuyên truyền về Giải Búa liềm vàng, nhằm thu hút sự quan tâm, hưởng ứng; có kế hoạch phân công, định hướng cho các phóng viên, nhà báo khai thác các nhóm chủ đề mang tính phát hiện, chuyên sâu, các tác phẩm cần lý giải được các vấn đề nêu ra và đề xuất các giải pháp với cấp ủy, chính quyền trong công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, tích cực giới thiệu, đăng tải các tác phẩm dự thi của các địa phương, đơn vị, đặc biệt là các tác phẩm của các địa phương, đơn vị trong tỉnh trên báo, đài.
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tiến hành sơ khảo trước khi gửi tác phẩm dự thi về Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng. Đồng thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về kết quả tham gia, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
 
HẢI YẾN