Nâng cao nhận thức và tự nguyện, tự giác thực hiện phong trào

07:04, 23/04/2020

Thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (viết tắt là Phong trào), năm 2019 Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và kế hoạch công tác đề ra, góp phần vào sự phát triển KT-XH của tỉnh...

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (viết tắt là Phong trào), năm 2019 Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và kế hoạch công tác đề ra, góp phần vào sự phát triển KT-XH của tỉnh. Trong công tác chỉ đạo và triển khai Phong trào, lĩnh vực tuyên truyền đã góp phần quan trọng vào kết quả đạt được. 
 
Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là Nhân dân về nội dung, ý nghĩa của Phong trào, Ban chỉ đạo Phong trào tỉnh thường xuyên triển khai công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú. Đó là: Xây dựng chuyên trang gương “Người tốt, việc tốt” trên Báo Lâm Đồng, Đài PT-TH Lâm Đồng; tuyên truyền hơn 2.000 lượt trên hệ thống truyền thanh cơ sở tại các xã, phường, thị trấn; duy trì đăng tải hàng trăm lượt tin, bài trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở VHTTDL và của 12 huyện, thành với nhiều nội dung, chủ đề phong phú, đa dạng về các hoạt động của Phong trào. In và phân phối trên 840 phướn, 120 băng rôn; sửa chữa và xây dựng mới 7 pano tuyên truyền, cổ động trực quan; in 10.000 tờ gấp, 1.500 cuốn tài liệu hướng dẫn kiểm tra, rà soát hương ước, quy ước và phát hành rộng rãi đến các xã, phường, thị trấn. Nội dung chủ yếu tập trung vào tuyên truyền phong trào xây dựng gương “Người tốt, việc tốt”, phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; phong trào xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cùng các cuộc vận động thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động. Thông qua công tác tuyên truyền đã góp phần củng cố, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về Phong trào. Đặc biệt, đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa trong gia đình, cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; góp phần tạo môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng và nuôi dưỡng những giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 
 
Để Phong trào ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cuộc sống, trở thành động lực to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, thời gian tới Phong trào tiếp tục mở rộng và phát triển trên địa bàn toàn tỉnh; gắn thực hiện xây dựng đời sống văn hóa với Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Mặt trận Tổ quốc và việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh”. Huy động mạnh mẽ các nguồn lực tham gia thực hiện Phong trào trên cơ sở tăng mức đầu tư, hỗ trợ của ngân sách Nhà nước, sự vào cuộc tích cực của Nhân dân. Đồng thời, nâng cao chất lượng bình xét các danh hiệu văn hóa, nhằm tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng con người có tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Trên cơ sở đó, phấn đấu đạt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2020: Có 91,5% số hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 97,5% số thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa; 89% số xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 90% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị và 98% số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa. 
 
Bám sát phương hướng cùng nhiệm vụ trên, các ngành và các cấp tiếp tục học tập, quán triệt các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra trong Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI); các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như lợi ích thiết thực, những tác động to lớn, lâu dài của Phong trào đối với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động quần chúng, làm cho mọi người dân, từng gia đình, cộng đồng dân cư và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức hiểu rõ về ý nghĩa, nội dung Phong trào, tự nguyện, tự giác thực hiện. Lồng ghép Phong trào với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các cuộc vận động thi đua yêu nước để từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào.
 
LAN HỒ