''Xây dựng Đạ Huoai phát triển toàn diện, bền vững''

06:06, 23/06/2020

Đó là một trong những mục tiêu cốt lõi mà huyện Đạ Huoai đề ra tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đạ Huoai lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 mà cơ sở để thực hiện điều này được kế thừa và phát huy từ những thành tựu đạt được trong 5 năm qua...

Đó là một trong những mục tiêu cốt lõi mà huyện Đạ Huoai đề ra tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đạ Huoai lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 mà cơ sở để thực hiện điều này được kế thừa và phát huy từ những thành tựu đạt được trong 5 năm qua. Nhân sự kiện chính trị quan trọng bậc nhất của huyện - Đại hội Đại biểu Đảng bộ Đạ Huoai lần thứ IX, Bí thư Huyện ủy Đạ Huoai Nguyễn Quý Mỵ đã dành cho phóng viên Báo Lâm Đồng buổi trò chuyện thú vị xoay quanh vấn đề này.
 
Bí thư Huyện ủy Đạ Huoai Nguyễn Quý Mỵ. Ảnh: Lê Hoa
Bí thư Huyện ủy Đạ Huoai Nguyễn Quý Mỵ.
Ảnh: Lê Hoa
PV: Với việc đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với tập trung thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược và 2 khâu đột phá mà huyện vạch ra, vậy đâu là thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua thưa đồng chí?
 
Bí thư NGUYỄN QUÝ MỴ: Có thể khẳng định ngay rằng, thành tựu đạt được đó là hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII đề ra. Để thực hiện được điều này, trong thời gian qua, tiềm năng, lợi thế của địa phương từng bước được khai thác và phát huy hiệu quả; nông nghiệp phát triển theo hướng tích cực; công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục được duy trì và phát triển. Cụ thể, những mặt phát triển của nền kinh tế huyện thể hiện qua tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất giai đoạn 2015 - 2020 tăng bình quân 11%/năm, đạt chỉ tiêu nghị quyết; trong đó, khu vực nông lâm thủy sản tăng bình quân 13,5%/năm; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 9,6%/năm và khu vực dịch vụ tăng 10,9%/năm. Tổng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn ước đạt 3.619 tỷ đồng, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 56 triệu USD, thu nhập bình quân đầu người 43,5 triệu đồng/năm... Đặc biệt, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2015 - 2020 đạt 549 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu so với nghị quyết bởi trong khi đó nghị quyết đặt ra chỉ tiêu là 350 - 355 tỷ đồng.
 
 
PV: Đi cùng sự phát triển kinh tế, thì lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước chuyển biến ra sao thưa đồng chí?
 
Bí thư NGUYỄN QUÝ MỴ: Diện mạo mới Đạ Huoai hôm nay có được từ các chương trình trọng tâm mà huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả; nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới; chương trình giảm nghèo nhanh, bền vững với quyết tâm thực hiện cao và đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến năm 2020, toàn huyện đã có 100% xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, huyện cơ bản đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm nay còn dưới 0,9%, giảm sâu so với nghị quyết đặt ra là dưới 1,5%; trong đó tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn dưới 2,7%. Mặt khác, tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế 100% và có 10 bác sỹ trên vạn dân; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2020 đạt 90%, cao hơn chỉ tiêu nghị quyết là 80%. Bên cạnh đó, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia 27/31 trường, đạt 87,1%; hộ dân vùng đô thị được sử dụng nước sạch đạt 67%, còn ở nông thôn đạt tỷ lệ 98,5% hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,9% dân số. Riêng chỉ tiêu môi trường, đến nay tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đô thị đạt 90% và vùng nông thôn đạt 80%. Trên địa bàn huyện có 90% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa; 95% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; 95% cơ quan đạt danh hiệu cơ quan văn hóa; 100% xã đạt xã văn hóa và 2/2 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị…
 
Tóm lại chúng ta có thể hình dung, đến nay huyện Đạ Huoai cơ bản đạt huyện nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu, vượt chỉ tiêu đề ra; các công trình trọng điểm thực hiện theo đúng lộ trình, kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của Nhân dân. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa phát triển, vùng đồng bào dân tộc thiểu số chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân được nâng lên rõ rệt và đặc biệt là quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.
 
Đạ Huoai ngày càng phát triển về mọi mặt. Ảnh: Nguyễn Nghĩa
Đạ Huoai ngày càng phát triển về mọi mặt. Ảnh: Nguyễn Nghĩa
 
PV: Từ những đánh giá toàn diện, sát với thực tế ở trên, xin đồng chí cho biết nguyên nhân cơ bản dẫn tới các kết quả đạt được? 
 
Bí thư NGUYỄN QUÝ MỴ: Một trong những nguyên nhân đem lại thành tựu trong 5 năm qua của huyện Đạ Huoai dựa trên cơ sở đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ của các sở, ngành, Mặt trận tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho huyện trong quá trình cụ thể hóa cũng như triển khai thực hiện các nghị quyết. Mặt khác, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và hầu hết các cấp ủy, các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng trực thuộc nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo bằng nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch kịp thời, sát, đúng, có tính khả thi cao với sự đồng thuận của Nhân dân. Qua đó, tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc trong huyện; tạo được nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cũng như việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đạt nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng đối với huyện. Chính vì vậy, nền kinh tế Đạ Huoai tiếp tục có bước phát triển theo đúng định hướng; cơ sở hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư; văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; môi trường được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên; quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả... 
 
 
PV: Như đồng chí đánh giá, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả. Vậy các kết quả đó được nhìn nhận như thế nào? 
 
Bí thư NGUYỄN QUÝ MỴ: Đạ Huoai là huyện được Tỉnh ủy chọn làm điểm thực hiện nghị quyết về “đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp”. Qua đó, Huyện ủy đã chỉ đạo quyết liệt xây dựng các kế hoạch, cụ thể là 17 đề án và đến nay đã thực hiện 8 đề án, hoàn thành sáp nhập 5 đơn vị sự nghiệp công lập, 1 đơn vị hành chính cấp xã. Đồng thời xây dựng mô hình thí điểm cơ quan Khối MTTQ các đoàn thể cấp huyện và cấp xã bước đầu đi vào hoạt động ổn định. Chủ động bố trí, sắp xếp, tinh giản đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức đi đôi với việc tập trung tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với phương châm hành động trong toàn Đảng bộ là “Trách nhiệm, nhiệt huyết, cụ thể, hiệu quả” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với 11 việc cần làm ngay và 15 việc làm thường xuyên, liên tục đã thu được kết quả quan trọng. Công tác dân vận được quan tâm, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện tốt dân chủ xã hội, củng cố khối đoàn kết các dân tộc. Từ đó tạo niềm tin, sự đồng thuận của Nhân dân đối với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng được sự đoàn kết, thống nhất cao trong cộng đồng dân cư, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 
 
Có thể khẳng định rằng, công tác xây dựng Đảng đạt kết quả tích cực; năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng có nhiều chuyển biến; đội ngũ cán bộ có bước trưởng thành; chất lượng nguồn nhân lực được cải thiện rõ nét; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành ngày được nâng lên; kỷ luật, kỷ cương được giữ vững và chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có sự chuyển biến tích cực. Cụ thể, có 29/32 TCCS đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20,68% TCCS đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có 1.289 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 91,94%; trong đó có 6,28% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bình quân hàng năm kết nạp 52 đảng viên; trên 50% số đơn vị, cơ quan chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã, thị trấn vững mạnh hàng năm.
 
Hệ thống giao thông từ tỉnh đến huyện đang được đầu tư xây dựng ngày càng khang trang, đồng bộ. (Trong ảnh là tuyến đường Nguyễn Huệ, huyện Đạ Huoai). Ảnh: Nguyễn Nghĩa
Hệ thống giao thông từ tỉnh đến huyện đang được đầu tư xây dựng ngày càng khang trang, đồng bộ. (Trong ảnh là tuyến đường Nguyễn Huệ, huyện Đạ Huoai). Ảnh: Nguyễn Nghĩa
 
PV: Được biết chủ đề đại hội kỳ này huyện xác định đó là “Tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục đổi mới, sáng tạo; giữ vững quốc phòng, an ninh; xây dựng Đạ Huoai phát triển toàn diện, bền vững”. Đồng chí có thể chia sẻ về đường hướng cũng như mục tiêu tổng quát của Đạ Huoai trong nhiệm kỳ tới? 
 
Bí thư NGUYỄN QUÝ MỴ: Quan điểm phát triển kinh tế - xã hội huyện Đạ Huoai trong 5 năm tới đây phải luôn đặt trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời sự phát triển ấy đảm bảo theo quy hoạch phát triển vùng, mang tính kết nối với các địa phương để thu hút các nguồn lực phát triển từ bên ngoài. Qua đó, phát huy lợi thế so sánh, thế mạnh của huyện nằm ở vị trí cửa ngõ giao thương kinh tế đối ngoại của tỉnh và vùng lân cận. Phát triển kinh tế, xã hội phải gắn chặt với cuộc cách mạng lần thứ tư đang diễn ra cũng như tiếp cận ứng dụng có hiệu quả những thành tựu khoa học, công nghệ vào tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế và đời sống xã hội. Mục tiêu đặt ra là xây dựng huyện Đạ Huoai trở thành trung tâm kinh tế, xã hội 3 huyện phía Nam của tỉnh Lâm Đồng dựa trên các yếu tố bao gồm: Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội; khai thác và sử dụng hợp lý các tiềm năng, thế mạnh để phát triển dịch vụ, du lịch và thu hút đầu tư phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu. Bên cạnh đó, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện tiến bộ, công bằng, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái. 
 
Để thực hiện những nội dung trên cần phải tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới. Song song đó tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển đồng bộ và tạo điều kiện liên kết giữa các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất, kinh doanh; huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Xây dựng con người Đạ Huoai phát triển toàn diện cả về đức, trí, thể, mỹ với các đức tính cơ bản “Cần cù - sáng tạo - nghĩa tình” đi đôi với việc không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân…
 
PV: Xin chân thành cảm ơn đồng chí, chúc đại hội thành công!  
 
HỒ XUÂN TRUNG (thực hiện)