Tăng cường kiểm tra, giám sát ở một đảng ủy cơ sở

05:01, 21/01/2022
Là một tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua, Đảng ủy cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Đà Lạt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.
 
Đảng bộ Trường CĐSP Đà Lạt là một trong những tập thể được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích tiêu biểu trong thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2021.
Đảng bộ Trường CĐSP Đà Lạt là một trong những tập thể được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích tiêu biểu trong thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2021.
 
Đảng bộ Trường CĐSP Đà Lạt hiện có 6 chi bộ trực thuộc với hơn 50 đảng viên đang sinh hoạt. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, những năm qua, Đảng bộ Trường CĐSP Đà Lạt luôn quan tâm, chú trọng đến công tác này và xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. 
 
Cùng với việc triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Đảng ủy luôn quan tâm đến việc học tập, quán triệt các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. 
 
Trên cơ sở tiếp thu quán triệt các văn bản, hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh cũng như từ chương trình hoạt động toàn khóa và bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tế của đơn vị; hàng năm, Đảng bộ nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo UBKT Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đúng theo quy định. Đảng ủy Trường CĐSP Đà Lạt cũng chỉ đạo việc tổ chức thực hiện chương trình công tác giám sát phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó, tập trung giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị gắn với chuyên đề cụ thể của từng năm; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; việc chấp hành nội quy, quy chế cơ quan; ý thức chấp hành tổ chức kỷ luật của đảng viên... 
 
Bên cạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo UBKT Đảng ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát với các nội dung sát thực, gắn liền với chấp hành Điều lệ Đảng, Đảng ủy Trường CĐSP Đà Lạt cũng đã tập trung giám sát các chi bộ và đảng viên là cán bộ chủ chốt, cấp ủy viên. Trong đó, nội dung chủ yếu tập trung vào giám sát việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật, tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, đạo đức của người đảng viên… Phương pháp giám sát của Đảng ủy chủ yếu thông qua các cuộc họp để nắm tình hình các đảng viên, chi bộ và các đoàn thể; qua sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ, Đảng ủy; phân công đảng ủy viên dự sinh hoạt của các chi bộ, các tổ chức đoàn thể.
 
Trong năm 2021, Đảng bộ Trường CĐSP Đà Lạt đã tổ chức kiểm tra 1 chi bộ trực thuộc và 3 đảng viên; thực hiện giám sát chuyên đề 1 chi bộ và 3 đảng viên, đồng thời phân công các đồng chí đảng ủy viên thực hiện giám sát thường xuyên đối với các chi bộ và đảng viên. Bên cạnh đó, UBKT của Đảng ủy nhà trường đã kiểm tra được 1 chi bộ về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và 2 đảng viên; kiểm tra 2 chi bộ về thu, nộp đảng phí và việc quản lý sử dụng nguồn tài chính Đảng; giám sát chuyên đề 1 chi bộ và 3 đảng viên. Ngoài ra, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cũng kiểm tra được 16 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu. Qua kiểm tra, giám sát có 100% chi bộ và đảng viên thực hiện tốt nội dung được kiểm tra, giám sát, không phát hiện chi bộ và đảng viên có các dấu hiệu vi phạm. 100% cán bộ, đảng viên luôn nói và viết theo đúng đường lối, quan điểm của Đảng, không có đảng viên vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ được giữ vững.
 
Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường CĐSP Đà Lạt cho biết, từ thực tế, quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy Trường CĐSP Đà Lạt rút ra một số kinh nghiệm như: phải luôn xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của công tác xây dựng Đảng; phải xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát cụ thể, trong đó xác định rõ nội dung và đối tượng được kiểm tra, giám sát. Trong công tác kiểm tra, giám sát phải thực hiện đúng các quy định, trình tự thủ tục và hướng dẫn của tổ chức Đảng cấp trên. Bên cạnh đó, cần phải kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm và sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của đảng viên; mở rộng và phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên…
 
DUY DANH