Tổng kết toàn quốc công tác xây dựng Đảng

11:01, 13/01/2022
(LĐ online) - Sáng 13/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, hội nghị trực tuyến toàn quốc về tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 được tổ chức. Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương.
 
Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng
Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng
 
Tại điểm cầu Lâm Đồng, tham dự và chủ trì có đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; cùng tham dự có các Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 
 
Năm 2021, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, với quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực, cố gắng lớn, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nổi bật là triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng; trong đó, đã hoàn thành cơ bản các đề án, nhiệm vụ trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2021. 
 
Tham mưu công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp; kiện toàn các chức danh lãnh đạo nhà nước nhiệm kỳ 2016 – 2021 và 2021 – 2026 đảm bảo thận trọng, kỹ lưỡng, khách quan. Tham mưu đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với mức độ cao hơn, yêu cầu nghiêm khắc hơn, Kết luận số 21-KL/TW là quyết tâm chính trị cao nhằm góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng.
 
Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng vị trí việc làm gắn với nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kết quả tinh giản biên chế của toàn hệ thống chính trị đã đạt và vượt mục tiêu đề ra, khắc phục được tình trạng tăng biên chế trong nhiều nhiệm kỳ…
 
Một số nội dung mới, khó trong công tác cán bộ đã được toàn ngành nỗ lực tham mưu, hoàn thành như: Quy định về công tác quy hoạch cán bộ; kết luận về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; khen thưởng cống hiến, rà soát chức danh tương đương… qua đó, góp phần từng bước hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng
 
Tại hội nghị, các đại biểu đại diện các tỉnh, thành phố, đơn vi đã trình bày tham luận về kinh nghiệm từ thực tiễn về đánh giá, nhận xét, chuẩn bị các báo cáo, nội dung các báo cáo năm 2021, nhiệm vu 2022; kết quả nổi bật của các địa phương; chia sẻ cách làm hay, kinh nghiệm tốt, bài học hay, sáng tạo, hiệu quả về công tác xây dựng Đảng. 
 
Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tuy còn nhiều khó khăn nhưng đã chuyển sang yêu cầu mới “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”  theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ. Toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng tập trung tham mưu và tổ chức thực hiện 19 đề án về tổ chức xây dựng Đảng trong chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương , Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022 đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Tham mưu thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, công tác tổ chức bộ máy, biên chế. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng. Tập trung tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, quy định, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt với phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”,  “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác những luận điệu xuyên tạc, những thông tin sai trái, xấu độc của các thế lực thù địch, các phần tử xấu. Triển khai và tổ chức Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng” lần thứ VII năm 2022 ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả hơn.
 
Xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Ngành tổ chức xây dựng Đảng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua vừa phòng chống đại dịch Covid-19 vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, phấn đấu xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
NGUYỆT THU