Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

06:03, 03/03/2022
Tỉnh ủy vừa ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 1/12/2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn  biến”, “tự chuyển hoá”.
 
Theo đó, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở căn cứ nội dung Kết luận số 21-KL/TW, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thường xuyên các nhiệm vụ trọng tâm như sau:
 
Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ; tạo sự chuyển biến tích  cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về tầm quan trọng của việc nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, đề cao trách nhiệm  tự học, tự nghiên cứu của cá nhân. 
 
Thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu trong việc dẫn dắt, truyền cảm hứng cho cấp dưới. Những nơi có biểu hiện mất đoàn kết, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, biểu hiện lợi ích nhóm, tham nhũng, tiêu cực, dư  luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” thì cấp ủy cấp  trên phải kịp thời xem xét, gợi ý, chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xây dựng  kế hoạch sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm; đồng thời, chú trọng kiểm tra,  giám sát việc sửa chữa, khắc phục khuyết điểm của cấp ủy cấp dưới và tổ chức, cá  nhân liên quan. Tăng cường giám sát việc thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân sai phạm, không chấp hành hoặc  chấp hành không nghiêm.
 
Tiếp tục giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tính chiến đấu trong sinh hoạt cấp ủy,  ban thường vụ cấp ủy và tổ chức đảng; khắc phục tình trạng độc đoán, chuyên  quyền, mất dân chủ, mất đoàn kết, nể nang, né tránh, kiên quyết chống chủ nghĩa  cá nhân, cơ hội, cục bộ, lợi ích nhóm. 
 
Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư  pháp. Xử lý dứt điểm những vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực gây thất thoát, lãng phí ngân sách, tài sản Nhà nước, những vấn đề bức xúc mà dư luận quan tâm; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm, khắc phục hậu quả, thu hồi tài sản thất thoát; thực hiện hiệu quả kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các  cơ quan phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
 
Tăng cường hoạt động của ủy ban kiểm tra các cấp, cán bộ phụ trách công tác kiểm tra của tổ chức cơ sở đảng; chú trọng công tác tự kiểm tra, tự giám sát của  cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị; xử lý nghiêm tập thể, cá  nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước. 
 
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động hệ thống chính trị; tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động các cơ quan Nhà nước. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quần chúng. Phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. 
 
TS