Đạ Tẻh: Trao bằng Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính cho 77 học viên

06:05, 11/05/2022
Trường Chính trị Lâm Đồng phối hợp với Huyện ủy Đạ Tẻh vừa tổ chức bế mạc và trao bằng tốt nghiệp cho 77 học viên lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính (TCLLCT -HC) khóa 84, hệ không tập trung. 
 
Lớp TCLLCT-HC khóa 84, hệ không tập trung được Trường Chính trị Lâm Đồng khai giảng tại huyện Đạ Tẻh từ ngày 22/4/2021. Trong suốt thời gian học, 77 học viên được trang bị những kiến thức cơ bản và cần thiết, góp phần nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn, tổ chức quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; đồng thời, củng cố niềm tin vào sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng; kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. 
 
Qua 11 lần viết bài thu hoạch thuộc các phần học cũng như tiểu luận cuối khoá, Hội đồng Xét tốt nghiệp của Nhà trường đã đề nghị Hiệu trưởng công nhận và quyết định cấp bằng tốt nghiệp chương trình TCLLCT-HC cho 77 học viên; trong đó, có 44 học viên xếp loại giỏi, 33 học viên xếp loại khá; và có 10 học viên được Hội đồng Thi đua khen thưởng nhà trường tặng Giấy khen vì đã có thành tích trong học tập và tham gia quản lý lớp học.
 
T.T.HIỀN