Đơn Dương: Hơn 7.593 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

06:03, 16/03/2020

Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Đơn Dương trong 5 năm tới đã lên dự toán hơn 7.593 tỷ đồng nguồn vốn triển khai.

Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Đơn Dương trong 5 năm tới đã lên dự toán hơn 7.593 tỷ đồng nguồn vốn triển khai.
 
Trong đó, chiếm tỷ lệ hơn 29% nguồn vốn ngân sách nhà nước; hơn 50,6% nguồn vốn tín dụng; gần 20,4% nguồn vốn doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân đầu tư, đối ứng. 
 
Mục tiêu phải đạt gồm: 95% diện tích đất sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; ít nhất 10 mô hình doanh nghiệp, trang trại ứng dụng nông nghiệp thông minh; 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; phát triển ít nhất 3 vùng nông nghiệp công nghệ cao; thu nhập bình quân đầu người từ 100 triệu đồng/năm trở lên…
 
Huyện Đơn Dương xác định các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong 5 năm tới là: rà soát quy hoạch; hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, điện lưới liên xã; cơ chế huy động nguồn lực; thu hút đầu tư…                    
 
VĂN VIỆT