Đạ Huoai quyết liệt trong sắp xếp, tinh gọn bộ máy

06:05, 15/05/2020

"Sắp xếp bộ máy", "tinh giản biên chế" là việc khó, nhạy cảm, vì đụng chạm trực tiếp đến cán bộ, công chức, viên chức...

“Sắp xếp bộ máy”, “tinh giản biên chế” là việc khó, nhạy cảm, vì đụng chạm trực tiếp đến cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC). Song, với sự quyết liệt về chủ trương; triển khai có lộ trình và mềm mại về phương pháp, 2 năm đầu thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trên địa bàn huyện Đạ Huoai đạt nhiều kết quả tích cực…
 
Trung tâm huyện Đạ Huoai
Trung tâm huyện Đạ Huoai
 
Quyết tâm chính trị cao
 
Để tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về “tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; Kế hoạch số 48, số 49 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII sát thực với tình hình địa phương, BTV Huyện ủy Đạ Huoai đã ban hành Kế hoạch số 57, 58 chỉ đạo triển khai trong toàn Đảng bộ.
 
Ngoài việc ban hành văn bản chỉ đạo, Huyện ủy Đạ Huoai đã tổ chức các lớp học tập, quán triệt các nghị quyết của Trung ương, các kế hoạch của BTV Tỉnh ủy và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Huyện ủy đến đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn Đảng bộ; đồng thời, chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng, trực tiếp đồng chí bí thư cấp ủy có trách nhiệm tổ chức hội nghị quán triệt đến đảng viên, CBCCVC, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Nhờ đó, quan điểm, mục tiêu, giải pháp và những nội dung cơ bản trong các nghị quyết được đảng viên, CBCCVC và người lao động nắm rõ, tạo sự đồng thuận cao trong việc triển khai, thực hiện.
 
Vấn đề đặt ra (cũng là tâm lý băn khoăn của CBCCVC) là sự xáo trộn về vị trí, việc làm, thu nhập… Theo Bí thư Huyện ủy Nguyễn Quý Mỵ, vai trò “nằm” ở các cấp ủy, cụ thể đồng chí bí thư các TCCS đảng, lãnh đạo các đơn vị phải làm tốt công tác tư tưởng, đây là vấn đề mấu chốt. Phải phân tích, giải thích về ý nghĩa, sự tiết kiệm, hiệu quả khi thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy tinh gọn… Điều quan trọng là phải đặt mình vào vị trí đó thì mới hiểu và làm tốt được.
 
Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã xác định nhiệm vụ, xây dựng các kế hoạch, đề án triển khai thực hiện các nghị quyết; đồng thời tiếp tục tuyên truyền, giáo dục đảng viên, CBCCVC gương mẫu chấp hành.
 
Căn cứ Nghị quyết 18-NQ/TW, Kế hoạch 07-KH/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 56/2017/QH14 của Quốc hội; Nghị quyết số 10/NQ-CP của Chính phủ; Kế hoạch số 48-KH/TU của Tỉnh ủy…, Huyện ủy, UBND huyện Đạ Huoai đã thực hiện nghiêm túc việc rà soát chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác, tổ chức bộ máy, biên chế… trong hệ thống chính trị cấp huyện và cơ sở, để làm cơ sở sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp với yêu cầu và quy định. Đạ Huoai đã xây dựng 17 đề án về sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế và triển khai thực hiện theo tiến độ, lộ trình…
 
Những kết quả đạt được
 
Dù chỉ sau 2 năm triển khai thực hiện NQ số 18, 19 của Trung ương; song, với quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ, Đạ Huoai đã thực hiện đạt nhiều kết quả.
 
Về sắp xếp, tinh gọn bộ máy: đã hợp nhất Văn phòng HĐND và UBND huyện; tinh gọn được 5 đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công của huyện, cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ huyện đến xã, thị trấn; sáp nhập Đài Truyền thanh - Truyền hình với Trung tâm Văn hóa - Thể thao (Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao); sáp nhập Trung tâm Dân số KHHGĐ vào Trung tâm Y tế huyện. Đồng thời, đã giảm 1 đơn vị hành chính cấp xã (xã Đạ M’ri sáp nhập vào thị trấn Đạ M’ri). Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các đề án hợp nhất cơ quan: Tổ chức - Nội vụ; Kiểm tra - Thanh tra; Văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND và UBND; Văn phòng phục vụ chung các Ban xây dựng Đảng với cơ quan MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; Đề án sáp nhập Phòng Y tế, Phòng Dân tộc về Văn phòng HĐND và UBND huyện và một số phòng chức năng thuộc UBND huyện.
 
Thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND huyện; Trưởng các Ban xây dựng Đảng kiêm Trưởng các Ban của HĐND huyện; giảm 1 Phó Chủ tịch HĐND huyện. Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện. Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND 6/9 xã, thị trấn; Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND 2/9 xã, thị trấn; thực hiện thí điểm mô hình cơ quan giúp việc chung của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và cấp xã… Các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập có từ 1 - 2 cấp phó theo quy định.
 
Đối với cấp xã, Đạ Huoai đang tiếp tục triển khai đề án chia, tách, sáp nhập: chia tách xã Đạ Tồn để nhập vào xã Mađaguôi và xã Đạ Oai; sáp nhập xã Đạ Ploa vào xã Đoàn Kết để huyện chỉ còn 7 đơn vị hành chính (5 xã và 2 thị trấn).
 
Thôn, tổ dân phố (TDP) cũng đã thực hiện đề án chia, tách, sáp nhập cho phù hợp. Toàn huyện Đạ Huoai hiện có 61 thôn, TDP; sau khi chia, tách, sáp nhập sẽ giảm 19 thôn, TDP chỉ còn 42 thôn, TDP.
 
Về tinh giản biên chế: Huyện ủy và UBND huyện Đạ Huoai tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, đảm bảo nguyên tắc, quy trình, công khai. Khối Đảng - đoàn thể huyện, đã tinh giản 3 công chức; giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi 1 người; nghỉ hưu đúng tuổi 4 người. Theo quyết định phê duyệt đề án vị trí việc làm của Tỉnh ủy đối với huyện Đạ Huoai năm 2019 là 51 biên chế, so với số biên chế giao năm 2015 là 62 biên chế (giảm 11 biên chế), bằng 17,74%.
 
Khối chính quyền huyện: đã tinh giản 12 CBCCVC. Tổng số biên chế được giao năm 2015 là 830; thời điểm 30/6/2019 sử dụng 751 biên chế; giảm 79 biên chế (bằng 9,52%). 
 
CBCC cấp xã sắp xếp đúng định biên Chính phủ quy định. Hiện có 194 CBCC chuyên trách xã, thị trấn (trong đó có 12 đồng chí kiêm nhiệm), so với 230 biên chế được giao; 122 người hoạt động không chuyên trách (được giao là 201 người); số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, TDP là 183 người. Có 17/61 Trưởng thôn, TDP là đảng viên và 17/61 thôn, TDP Trưởng ban Công tác Mặt trận là đảng viên…
 
Với sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy; sự “vào cuộc” trách nhiệm, đồng bộ và hiệu quả của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, sau 2 năm, Đạ Huoai đã triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Trung ương đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, đây là việc khó, phức tạp, nhạy cảm liên quan đến các cấp, các ngành, nhất là “đụng chạm” đến con người (vị trí, trách nhiệm, quyền lợi…). Do đó, thời gian tới, Đạ Huoai sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt kết quả cao nhất…
 
THANH HỒNG