Nhiều hoạt động truyền thông môi trường năm 2021

06:01, 22/01/2021

Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết sẽ có nhiều hoạt động thông tin, tuyên truyền về bảo vệ môi trường trong năm 2021.

Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết sẽ có nhiều hoạt động thông tin, tuyên truyền về bảo vệ môi trường trong năm 2021.
 
Cụ thể, ngành sẽ tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học cũng như các dự án liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học.
 
Sở cũng cho biết, sẽ tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch giảm phát thải rác thải nhựa, tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
 
Trong năm 2020 vừa qua, Sở đã tổ chức 3 lớp tập huấn cho trên 220 người tham gia gồm 1 lớp về bảo vệ môi trường và văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Tài nguyên và Môi trường, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 1 lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu cho các cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu; 1 lớp về biến đổi khí hậu và sinh vật ngoại lai xâm hại cho các đại diện đơn vị chủ rừng, đại diện người có uy tín của cộng đồng có liên quan trên địa bàn huyện Lạc Dương và một số đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh.
 
Ngành cũng phối hợp với các ban, ngành,đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường, như phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tập huấn kiến thức bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu cho cán bộ, thành viên Mặt trận Tổ quốc trên địa bàn thành phố Bảo Lộc; phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức tập huấn kiến thức bảo vệ môi trường và thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn huyện Di Linh và Đạ Huoai; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động phong trào giảm rác thải nhựa đến các tiểu thương và người tiêu dùng tại các phường, xã, thị trấn của các huyện, thành Đà Lạt, Bảo Lộc, Đức Trọng, Di Linh, Đạ Huoai, Đơn Dương và Cát Tiên; phối hợp với Hội Phụ nữ Đơn Dương và Cát Tiên tập huấn và triển khai mô hình phụ nữ phân loại, thu gom chất thải nguy hại từ hộ gia đình.
 
VIẾT TRỌNG