Nâng cấp gần 830 km đường giao thông nông thôn

06:09, 09/09/2022
Theo kế hoạch vừa được phê duyệt đến năm 2025, toàn tỉnh Lâm Đồng đầu tư xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp gần 830 km đường giao thông nông thôn, tổng kinh phí khoảng 1.596 tỷ đồng. 
 
Cụ thể, suất đầu tư trung bình 5-6,5 tỷ đồng/km xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp đường huyện, xã; 1,28 tỷ đồng/km đầu tư xây dựng mới đường liên thôn; 1,25 tỷ đồng/km đầu tư xây dựng mới đường hẻm, ngõ, xóm...
 
Trong đó gồm 723 tỷ đồng xây dựng mới và nâng cấp 118 km đường huyện, xã; 319 tỷ đồng cải tạo 252 km đường thôn, liên thôn; 506 tỷ đồng nâng cấp 420 km đường ngõ, xóm, hẻm; 48 tỷ đồng cải tạo 39 km đường nội đồng. 
 
Dự kiến, toàn tỉnh Lâm Đồng huy động các nguồn lực để đầu tư gồm: nguồn vốn đầu tư công trung hạn và hàng năm; nguồn hỗ trợ ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia; nguồn ngân sách tỉnh, huyện; nguồn xã hội hóa...
 
VŨ VĂN