Các hoạt động phục vụ Nhân dân ngày càng được cải thiện

06:11, 21/11/2022
Việc UBND tỉnh Lâm Đồng thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và chỉ đạo củng cố, kiện toàn Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã đã tạo sự chuyển biến tích cực trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. 
 
Cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã được triển khai tại 100% cơ quan hành chính từ tỉnh đến cấp xã. Để tăng cường triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính, UBND tỉnh ban hành 94 quyết định cập nhật, bổ sung các thủ tục hành chính theo quy định của cấp có thẩm quyền; có 1.898 thủ tục hành chính đã được công bố. Trong đó, cấp tỉnh 1.438 thủ tục, cấp huyện 316 thủ tục và cấp xã 144 thủ tục. 
 
Việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những vấn đề bức xúc của Nhân dân được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện. Định kỳ hàng tháng, cấp ủy, chính quyền tổ chức tiếp dân tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh. Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân cũng đã được cải tiến, lãnh đạo tỉnh đã tổ chức tiếp dân trực tiếp, đối thoại công khai, dân chủ.
 
NGUYỄN NGHĨA