Hơn 6.541 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

02:11, 08/11/2022
Thống kê trong năm 2022, huyện Đơn Dương đã huy động hơn 6.541 tỷ đồng triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn.
 
Trong đó, 6.067,3 tỷ đồng nguồn vốn tín dụng thông qua hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân; hơn 4316 tỷ đồng vốn lồng ghép; 18 tỷ đồng vốn đầu tư công từ ngân sách địa phương; hơn 14 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương (vốn đầu tư công hơn 7,8 tỷ đồng, vốn sự nghiệp hơn 6,2 tỷ đồng); 10 tỷ đồng vốn cộng đồng dân cư.
 
Kết quả, toàn huyện Đơn Dương có 8/8 xã đã được UBND tỉnh Lâm Đồng công nhận đạt tiêu chí xã nông thôn mới, trong đó 6/8 xã đạt tiêu chí nâng cao và 3/8 xã đạt tiêu chí kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người dự tính đến cuối năm 2022 là 85 triệu đồng. Qua rà soát không phát sinh hộ nghèo mới trong năm 2022. Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch theo chuẩn quốc gia hơn 94%...
 
VŨ VĂN