Đơn Dương: Chú trọng công tác thu hút đầu tư

03:12, 05/12/2022
UBND huyện Đơn Dương cho biết, từ đầu năm đến nay, huyện có 50 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn điều lệ 246,6 tỷ đồng; đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại 9 doanh nghiệp. Lũy kế số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện đến nay là 416 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ trên 5.460 tỷ đồng. Cũng trong thời gian này, số hộ đăng ký kinh doanh mới là 364 hộ với số vốn đăng ký gần 204,8 tỷ đồng, nâng tổng số hộ kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn huyện là 4.091 hộ với tổng số vốn điều lệ gần 4.059,8 tỷ đồng.
 
Được biết, trong năm 2022, Huyện ủy - UBND huyện đã tổ chức đoàn công tác kêu gọi thu hút đầu tư tại TP Hồ Chí Minh vào địa bàn huyện.
 
DIỄM THƯƠNG