Nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng Khu dân cư tiêu biểu

NGUYỆT THU 06:37, 20/02/2024

Năm 2024 và những năm tiếp theo, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh tiếp tục tập trung nâng chỉ đạo các huyện, thành phố nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí xây dựng Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu. Trong đó, gắn với nhân rộng các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư, huy động các nguồn lực trong Nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và thực hiện tiêu chí xây dựng đô thị văn minh giai đoạn 2021-2025.

Việc xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu được người dân tích cực hưởng ứng
Việc xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu được người dân tích cực hưởng ứng

Trên cơ sở đạt được của năm 2023, MTTQ cấp huyện công nhận 151 thôn, tổ dân phố đạt “Khu dân cư tiêu biểu”; MTTQ Việt Nam tỉnh đã công nhận 155 thôn, tổ dân phố đạt “Khu dân cư kiểu mẫu”, nâng tổng số trên địa bàn tỉnh đã có 1.018/1.367 thôn, tổ dân phố được công nhận Khu dân cư tiêu biểu, đạt tỷ lệ 74,5%, vượt 24,5% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra. Đặc biệt ghi nhận sự nỗ lực của các tầng lớp Nhân dân để thi đua, đã có 483/1.018 thôn, tổ dân phố được công nhận Khu dân cư kiểu mẫu, vượt chỉ tiêu 17,4%. 

Ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tập trung hướng dẫn các xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố rà soát, đăng ký xây dựng Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu năm 2024; chủ trì hiệp thương, phối hợp với các tổ chức thành viên và các cơ quan chính quyền tổ chức phát động, tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực tập trung phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu xây dựng Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu giai đoạn 2019-2024. 

Hiện nay, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã và đang tiếp tục tích cực vận động Nhân dân tham gia đóng góp tiền, ngày công lao động, hiến đất, vật tư để xây dựng, nâng cấp đường giao thông, hệ thống kênh mương, các công trình phúc lợi; nhiều nơi tổ chức phát động, triển khai xây dựng các mô hình mới, gắn với duy trì, nhân rộng các mô hình tổ tự quản trong cộng đồng, vận động các khu dân cư, hộ gia đình hưởng ứng tham gia xây dựng cảnh quan môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hoá. Phối hợp vận động các nguồn lực tham gia thực hiện có hiệu quả bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; huyện nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh giai đoạn 2021-2025, đồng thời, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tham gia giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới ở cơ sở. Một số nơi tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về ủng hộ chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), cán bộ và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ủng hộ 2,5 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 50 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo tỉnh Điện Biên. Quỹ Cứu trợ tỉnh tiếp nhận hiện vật 7.000 cái mền, trị giá 700 triệu đồng, kịp thời phân bổ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Ông Phạm Triều - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: MTTQ từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí xây dựng Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu, gắn với nhân rộng các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư, huy động các nguồn lực trong Nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và thực hiện tiêu chí xây dựng đô thị văn minh giai đoạn 2021-2025. Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và giám sát kết quả triển khai thực hiện. Chủ trì lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Cụ thể, tập trung xây dựng Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu; đối với các thôn, tổ dân phố chưa đạt Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu, tổ chức đăng ký, phát động, hiệp thương với các tổ chức thành viên và thống nhất với cấp ủy, chính quyền để phối hợp vận động, huy động các nguồn lực để tập trung phấn đấu đạt 10 nội dung, 36 tiêu chí xây dựng Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu trong năm 2024; đối với các thôn, tổ dân phố đã được công nhận Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu.

Vận động các tầng lớp Nhân dân ủng hộ, đóng góp các nguồn lực tham gia xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình tự quản, huy động lực lượng ra quân thực hiện các phong trào ở cộng đồng dân cư như tôn tạo cảnh quan môi trường, “sáng - xanh - sạch - đẹp, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa…; đóng góp công sức xây dựng Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và xây dựng đô thị văn minh giai đoạn 2021-2025. Qua đó hướng đến mục tiêu phát triển tỉnh Lâm Đồng ngày càng văn minh, hiện đại, phát triển.