Xây dựng Mô hình Kênh tiêu thụ nông sản

VŨ VĂN 05:40, 15/06/2023

Sở Công thương Lâm Đồng bắt đầu xây dựng Mô hình Kênh tiêu thụ các sản phẩm cà phê, chè, mắc ca, lúa gạo và trái cây trên địa bàn.

Theo đó, từ nay đến cuối năm 2023, Sở phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát doanh nghiệp, hợp tác xã trên toàn tỉnh để xây dựng mô hình dự án hỗ trợ 70% chi phí bao bì, nhãn mác sản phẩm trước khi đưa ra thị trường; 30% vốn đầu tư hạ tầng, máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm. 

Mục tiêu xây dựng Mô hình Kênh tiêu thụ nông sản nhằm giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, chế biến, tiêu thụ trên thị trường.