Đạ Tẻh: Dư nợ nguồn vốn ngân sách địa phương đạt 13.427 triệu đồng với 180 khách hàng

H.SA 06:13, 15/05/2024

Theo UBND huyện Đạ Tẻh, đến thời điểm hiện tại, dư nợ nguồn vốn ngân sách địa phương là 13.427 triệu đồng với 180 khách hàng còn dư nợ. Nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã tạo điều kiện duy trì và tạo việc làm mới cho hơn 245 lượt lao động nông thôn thiếu vốn sản xuất có vốn để tổ chức sản xuất, kinh doanh và phục vụ đời sống. Bên cạnh đó, hoạt động tín dụng chính sách xã hội luôn được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đạ Tẻh quan tâm, tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả với nhiều giải pháp đồng bộ nhằm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng và nhiệm vụ được giao, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách; góp phần hoàn thành tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội.