Thu hoạch kén tằm

NGUYỄN VĂN THƯƠNG 06:05, 25/05/2023
Thu hoạch kén tằm. Ảnh: Nguyễn Văn Thương
Thu hoạch kén tằm. Ảnh: Nguyễn Văn Thương