Di Linh: Triển khai các biện pháp nhằm phòng, chống tội phạm mua, bán người

NGỌC NGÀ 04:56, 14/03/2023

Huyện Di Linh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống mua bán người nói riêng.

Theo đó, UBND huyện Di Linh chỉ đạo Công an huyện, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung này đảm bảo linh hoạt, an toàn, thiết thực, hiệu quả. Ngoài hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, phát tờ rời, các đơn vị, địa phương còn lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống mua bán người trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật. Đồng thời, tổ chức các hoạt động truyền thông về nội dung này trong các cơ sở giáo dục thông qua các chương trình giáo dục công dân, giáo dục ngoại khóa của các cấp học, ngành học, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

UBND huyện Di Linh cũng chỉ đạo lực lượng Công an thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản; bám sát địa bàn, đổi mới phương pháp thu thập thông tin theo hướng liên kết địa bàn từ nội địa - khu vực biên giới - ngoại biên, tăng cường thu thập thông tin trên "không gian mạng"; xác định cụ thể tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp, đối tượng nổi lên, nhất là số chủ mưu, cầm đầu đường dây phạm tội, có tiền án, tiền sự về tội danh mua bán người để phòng ngừa ; chú trọng công tác phòng ngừa mua bán người trong nội địa, mua bán người để cưỡng bức lao động... 

Bảo đảm 100% tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan đến tội phạm mua bán người được tiếp nhận, phân loại, tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%. 

Huyện Di Linh cũng chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung phát triển kinh tế, xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, việc làm... không để nhóm yếu thế này trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người.