Lập đề án hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

DIỄM THƯƠNG 09:45, 24/05/2023

(LĐ online) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021- 2030 trên địa bàn tỉnh.

Đề án với mục đích hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phải trọng tâm, trọng điểm, thực chất, khả thi, từng bước chuyên nghiệp và mang tính bên vững; đảm bảo đáp ứng đúng, trúng nhu cầu của doanh nghiệp, phù hợp với tình hình phát triên kinh tế - xã hội của tỉnh; tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các tổ chức cung ứng dịch vụ pháp lý trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; đồng hành với doanh nghiệp, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển.

Theo đó, phấn đấu 100% quy định pháp luật về doanh nghiệp, về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp được thông tin kịp thời, đầy đủ đến doanh nghiệp; tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp và người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
Đảm bảo 100% doanh nghiệp được hỗ trợ pháp lý khi có đề xuất; kịp thời giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về mặt pháp lý cho doanh nghiệp khi có yêu cầu, ứng dụng chuyển đổi sổ trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
Xây dựng và duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, địa phương với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trong việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; nghiên cứu, triển khai các giải pháp thúc đẩy xã hội hóa công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

UBND tỉnh cũng nêu lên các nhiệm vụ trọng tâm cho từng sở, ngành, trong đó Sở Tư pháp là đơn vị chủ trì, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong thời gian 2023 - 2030.