Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

THỤY TRANG 06:19, 10/07/2024

Trong 6 tháng đầu năm, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Lâm Đồng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC). Kết quả, công tác PCTNTC tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn được triển khai đồng bộ, đúng quy định.

UBND tỉnh tập huấn tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo
UBND tỉnh tập huấn tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã lãnh đạo UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 1680, ngày 5/3/2024 về thực hiện công tác PCTNTC năm 2024 trên địa bàn tỉnh, xác định rõ mục đích, yêu cầu và các biện pháp tổ chức thực hiện. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác PCTNTC.

Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Thanh tra tỉnh, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan đã ban hành kế hoạch thực hiện. Trọng tâm là thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đồng thời, xây dựng, thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện quy tắc ứng xử; chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập. Cùng với đó, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTNTC. Trong kỳ, toàn tỉnh đã triển khai 18 cuộc họp, hội nghị, lớp tuyên truyền, quán triệt về PCTNTC với 2.365 lượt cán bộ, công chức, viên chức và người dân tham gia.

 Bên cạnh đó, việc chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý tình trạng “sợ trách nhiệm” cũng được chú trọng. Cụ thể, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh thường xuyên lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, tình trạng sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy, sợ sai, không dám làm, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành. Qua đó, các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh đã có nhiều chuyển biến và nỗ lực, cố gắng trong công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện công tác PCTNTC và thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.

Nhìn chung, các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đã được các cơ quan, tổ chức đơn vị trên địa bàn thực hiện nghiêm. Trong đó, thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch các nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân. Việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác… Với hình thức công khai là niêm yết tại trụ sở, đăng tải trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, đơn vị; qua đó các tổ chức, cá nhân có thể giám sát và kịp thời kiến nghị, phản ánh những hành vi vi phạm theo quy định.

Trong kỳ, các cơ quan, địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân… Gắn việc thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Qua đó, góp phần đảm bảo sự liêm chính, nâng cao trách nhiệm và đạo đức trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức thường xuyên giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người có chức vụ, quyền hạn thuộc quyền quản lý để phát hiện, thông tin, báo cáo, xử lý hoặc kiến nghị xử lý xung đột lợi ích theo quy định. Trong kỳ, chưa phát hiện các trường hợp xung đột lợi ích của người có chức vụ, quyền hạn. 

Cùng với đó, đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 78 cán bộ, công chức theo kế hoạch. Việc chuyển đổi cơ bản được thực hiện đúng nguyên tắc, vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi, bảo đảm khách quan, hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ. Qua đó, đã góp phần giúp các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phòng ngừa tham nhũng. 

Gắn với công tác PCTNTC, việc thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn được quan tâm. Đến nay, toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức đã gửi bản kê khai tài sản, thu nhập với tổng số 3.039 bản kê khai về cơ quan có thẩm quyền. Qua xác minh, phát hiện 1 trường hợp kê khai tài sản, thu nhập không trung thực và đã kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định.

Kết quả công tác PCTNTC trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ và thường xuyên trên các lĩnh vực. Công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về PCTN được tăng cường. Qua đó, đã nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cấp, ngành và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về vị trí, vai trò của công tác PCTNTC. Qua đó, góp phần cho việc sử dụng kinh phí, tài sản công bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế. 

Đồng thời, xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hoạt động hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.