Giải quyết dứt điểm 100% đơn thư phản ánh

05:03, 14/03/2022
Thực hiện công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, từ đầu năm đến nay, Sở Xây dựng đã xử lý, giải quyết dứt điểm 100% đơn tiếp nhận, đơn được UBND tỉnh giao kiểm tra, xác minh. Theo đó, Sở đã thực hiện tiếp nhận, xử lý và giải quyết đối với 17 đơn; trong đó, 15 đơn kiến nghị, phản ánh; 1 đơn khiếu nại và 1 đơn tố cáo (trong đó có 6 đơn kiến nghị, phản ánh do UBND giao kiểm tra, xác minh; 11 đơn tiếp nhận qua đường bưu điện). Không để đơn thư tồn đọng, quá hạn). 
 
Ngoài ra, Sở còn cử cán bộ tham gia đầy đủ các đoàn giải quyết đơn thư theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Không có đơn thư, khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện, đông người, phức tạp, kéo dài. 
 
Hiện tại, Sở Xây dựng bố trí phòng tiếp công dân và xây dựng nội quy, lịch tiếp công dân theo quy định. Lãnh đạo Sở thường trực tiếp công dân tại phòng Tiếp công dân thường xuyên và định kỳ hàng tháng. Ngoài ra, lãnh đạo Sở tham gia công tác tiếp dân theo định kỳ tại Trụ sở tiếp dân của tỉnh. 
 
N.THI