Lập hóa đơn thời điểm nào thì được áp mức thuế 8%?

04:09, 29/09/2022
Công ty ông Đặng Anh (Quảng Ninh) cung cấp dịch vụ sửa chữa ô tô. Ngày 9/12/2021, công ty tiếp nhận một xe ô tô bị tai nạn vào sửa chữa, chiếc xe này đã được mua bảo hiểm vật chất. Ngày 10/12/2021, công ty đã gửi báo giá chi phí sửa chữa cho khách hàng, đồng thời gửi sang đơn vị bảo hiểm tại Quảng Ninh.
 
Theo đó, bảo hiểm tại Quảng Ninh phải trình xin ý kiến Tổng Công ty bảo hiểm vì số tiền bồi thường thiệt hại vượt quá thẩm quyền.
 
Ngày 24/12/2021, Tổng Công ty bảo hiểm đã duyệt chi phí sửa chữa lần 1 với số tiền trên 400 triệu đồng sau thuế GTGT (thuế GTGT thời điểm này là 10%). 
 
Ngày 16/2/2022, Tổng Công ty bảo hiểm phê duyệt tiếp một số hạng mục theo báo giá của công ty ông Đặng Anh với số tiền gần 20 triệu đồng sau thuế GTGT (theo báo giá là thuế để 10%).
 
Đến tháng 5/2022, xe đã sửa xong, hai bên đã ký nghiệm thu bàn giao xe và đơn vị bảo hiểm báo đã hoàn thiện hồ sơ. Công ty ông Đặng Anh xuất hoá đơn cho bảo hiểm đủ tổng số tiền 2 lần mà đơn vị bảo hiểm đã duyệt với thuế suất 10% vì cho rằng xe này vào sửa chữa trước thời điểm Nghị định số 15/2022/NĐ-CP về giảm thuế GTGT có hiệu lực.
 
Hồ sơ hoá đơn do đơn vị bảo hiểm tại Quảng Ninh tiếp nhận và chuyển lên Tổng Công ty bảo hiểm đến nay đã hơn 3 tháng, nhưng công ty ông Đặng Anh vẫn chưa được thanh toán tiền. Lý do của việc này là Tổng Công ty bảo hiểm không chấp nhận hoá đơn đã xuất có thuế GTGT 10% và yêu cầu phải xuất hoá đơn được giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/2/2022.
 
Ông Đặng Anh hỏi, trường hợp này công ty ông xuất hoá đơn theo thuế suất GTGT 10% có đúng không? Có được xuất hoá đơn theo quy định về thuế GTGT tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP hay không?
 
Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh trả lời vấn đề này như sau:
 
Tại Khoản 1, 2 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về thời điểm lập hóa đơn:
 
"1. Thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa (bao gồm cả bán tài sản nhà nước, tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước và bán hàng dự trữ quốc gia) là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
 
2. Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền (không bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng)".
 
Căn cứ Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội:
 
Tại Điều 1 quy định về về giảm thuế GTGT:
 
"Điều 1. Giảm thuế GTGT
 
1. Giảm thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:
 
a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
 
b) Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.
 
c) Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.
 
d) Việc giảm thuế GTGT cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại Khoản 1 Điều này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế GTGT. Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế GTGT.
 
Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc đối tượng chịu thuế GTGT 5% theo quy định của Luật Thuế GTGT thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế GTGT và không được giảm thuế GTGT.
 
… 2. Mức giảm thuế GTGT
 
a) Cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này...".
 
Tại khoản 1, Điều 3 quy định về hiệu lực thi hành:
 
"1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2022.
 
Điều 1 Nghị định này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022".
 
Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp công ty của ông cung cấp hàng hóa, dịch vụ nếu đủ điều kiện được giảm thuế GTGT theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, thời điểm chuyển giao quyền sở hữu/quyền sử dụng đối với hàng hóa hoặc thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ kể từ ngày 1/2/2022 đến hết ngày 31/12/2022 thì công ty lập hóa đơn áp dụng mức thuế suất 8% theo quy định.
 
Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh trả lời để ông Đặng Anh biết, thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.
 
(Theo chinhphu.vn)