Bản sao trích lục có công chứng được không?

09:12, 03/12/2022
Ông Lê Viết Phong hỏi, Trích lục kết hôn (bản sao) do cơ quan có thẩm quyền cấp có được dùng để làm sao y chứng thực bản chính được tiếp không?
 
Về vấn đề này, Bộ Tư pháp trả lời như sau:
 
Theo quy định tại Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch thì "Bản chính" là những giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp lần đầu, cấp lại, cấp khi đăng ký lại; những giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
 
Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP thì giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao từ bản chính gồm: (1) Bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp; (2) Bản chính giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
 
Như vậy, Trích lục kết hôn (bản sao) không phải là bản chính. Do đó, cơ quan có thẩm quyền chứng thực không thực hiện chứng thực bản sao đối với Trích lục kết hôn (bản sao).
 
(Theo Chinhphu.vn)