Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên có thay thế được chứng chỉ khác?

04:12, 01/12/2022
Bà Nguyễn Thanh Hiền (Bình Thuận) được chuyển từ ngạch kỹ thuật viên mã số 13.096 sang ngạch công nghệ thông tin hạng IV, mã V.11.06.15. Để được thi nâng hạng bà cần có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.
 
Bà Hiền hỏi, bà có thể dùng chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên của Trường Đại học Nội vụ cấp để thi nâng hạng chức danh nghề nghiệp công nghệ thông tin được không?
 
Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:
 
Căn cứ quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thì việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và phù hợp với cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 
Theo đó, chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên không thay thế chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp công nghệ thông tin theo quy định.
 
(Theo Chinhphu.vn)