Sản phẩm từ cây lục bình

NGUYỄN VĂN THƯƠNG 06:04, 26/10/2023
Sản phẩm từ cây lục bình. Ảnh: Nguyễn Văn Thương
Sản phẩm từ cây lục bình. Ảnh: Nguyễn Văn Thương