Phê duyệt đề cương nhiệm vụ Chương trình phát triển đô thị TP Đà Lạt mở rộng

CHÍNH PHONG 18:03, 21/12/2023

(LĐ online) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ Chương trình phát triển đô thị TP Đà Lạt (mở rộng) giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Chương trình được phê duyệt là cơ sở triển khai công tác công nhận đô thị đối với thành phố Đà Lạt (mở rộng), công nhận đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với khu vực dự kiến thành lập phường
Chương trình được phê duyệt là cơ sở triển khai công tác công nhận đô thị đối với thành phố Đà Lạt (mở rộng), công nhận đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với khu vực dự kiến thành lập phường

Theo UBND tỉnh nhằm đảm bảo mục tiêu Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 10/7/2023 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, phù hợp quy định về trình tự và tiến độ thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh theo thời gian tại Nghị quyết 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ về Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 (hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính trong năm 2024); việc lập Chương trình phát triển đô thị TP Đà Lạt (mở rộng) giai đoạn đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045 là cần thiết. Chương trình được phê duyệt là cơ sở triển khai công tác công nhận đô thị đối với TP Đà Lạt (mở rộng), công nhận đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với khu vực dự kiến thành lập phường.

Bên cạnh đó, từng bước chuẩn bị triển khai, cụ thể hóa quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung TP Đà Lạt và vùng phụ cận. Kịp thời đề ra lộ trình, kế hoạch đầu tư hạ tầng khung và xây dựng các giải pháp, danh mục đầu tư mang tính trọng điểm, tập trung, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng, phát triển đô thị và xác định lộ trình nâng loại đô thị đối với TP Đà Lạt (mở rộng) giai đoạn đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045. Xây dựng kế hoạch đầu tư và danh mục thu hút đầu tư hàng năm và giai đoạn đến năm 2030; trong đó dự trù vốn đầu tư phát triển đô thị từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn vốn hợp pháp khác ngoài ngân sách.

Mục tiêu của Chương trình nhằm đảm bảo phù hợp với Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phù hợp Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lâm Đồng, phù hợp Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 12/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; đảm bảo định hướng phát triển TP Đà Lạt (mở rộng) theo Quyết định số 257/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung TP Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2045.

Phạm vi của Chương trình phát triển đô thị TP Đà Lạt (mở rộng) giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 gồm toàn bộ phạm vi hành chính của TP Đà Lạt hiện hữu và toàn bộ phạm vi hành chính của huyện Lạc Dương. Trong đó, khu vực nội thị bao gồm các phường của TP Đà Lạt hiện hữu và thị trấn Lạc Dương (dự kiến hình thành phường của TP Đà Lạt mở rộng).

Chương trình sẽ cụ thể hóa chỉ tiêu phát triển đô thị theo từng năm đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, bao gồm mật độ dân số toàn đô thị; mật độ dân số tính trên diện tích đất xây dựng đô thị khu vực nội thành, nội thị; tỷ lệ đất xây dựng đô thị trên diện tích đất tự nhiên toàn đô thị; diện tích nhà ở bình quân đầu người khu vực nội thành, nội thị; diện tích cây xanh toàn đô thị bình quân đầu người; tỷ lệ đất giao thông đô thị so với đất xây dựng đô thị khu vực nội thành, nội thị…