Đam Rông: Hơn 43,8 tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

VŨ VĂN 06:17, 12/05/2023

Huyện Đam Rông vừa quyết định phân bổ hơn 43,8 tỷ đồng nguồn vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn. Trong đó, ngân sách Trung ương hơn 35,8 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 8 tỷ đồng.

Theo đó, huyện Đam Rông triển khai hơn 34,3 tỷ đồng Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; gần 4,3 tỷ đồng Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững; hơn 5,3 tỷ đồng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. 

Cụ thể, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đam Rông được giao làm chủ đầu tư nâng cao hiệu quả hoạt động của các hình thức tổ chức sản xuất; hỗ trợ thực hiện Chương trình OCOP; xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu tập trung; phát triển chuỗi liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn…