Nâng cao chất lượng xét tặng các danh hiệu văn hóa

06:11, 01/11/2021

Thời gian qua, công tác xét tặng các danh hiệu văn hóa đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận; chất lượng xét tặng ngày càng được nâng cao...

Thời gian qua, công tác xét tặng các danh hiệu văn hóa đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận; chất lượng xét tặng ngày càng được nâng cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tình trạng một số địa phương chưa thực hiện đúng theo quy trình bình xét, chất lượng chưa cao. Nhiều nơi có tỷ lệ hộ gia đình văn hóa quá cao, nhiều khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa nhưng vẫn còn hiện tượng mất an ninh trật tự, bạo lực gia đình...
 
Trước thực trạng đó, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo các huyện, thành tiếp tục nâng cao chất lượng xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh đề nghị các huyện, thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị định của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và quy định của UBND tỉnh Lâm Đồng về thang điểm xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về một số nội dung liên quan đến việc đăng ký, bình xét, công nhận khen thưởng các danh hiệu văn hóa. 
 
Các địa phương trong tỉnh chủ động nhanh chóng xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng xét tặng các danh hiệu văn hóa, đảm bảo nguyên tắc xét tặng các danh hiệu văn hóa phải trung thực, khách quan, công khai, công bằng, chính xác và thực hiện trên cơ sở tự nguyện; chỉ xét tặng khi các hộ gia đình, khu dân cư có đăng ký tham gia và đảm bảo theo thang bảng điểm đúng quy định. Phát huy tốt vai trò tự quản cộng đồng dân cư thông qua việc thực hiện hương ước, quy ước; tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến cách làm hay, sáng tạo để nhân rộng trong phạm vi toàn tỉnh. Tăng cường sự công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát việc thực hiện bình xét, công nhận, khen thưởng danh hiệu văn hóa nhằm kịp thời chấn chỉnh để nâng cao chất lượng các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.
 
QUỲNH UYỂN