Phòng ngừa vi phạm trong việc giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

C.THÀNH 18:41, 25/05/2023

(LĐ online) - Theo UBND tỉnh, trong thời gian từ năm 2018 đến nay, các cơ quan, địa phương, đơn vị thuộc tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm, đảm bảo thực hiện đúng trình tự, thủ tục trong việc giải quyết cho, nhận con nuôi theo quy định của pháp luật; đặc biệt là sau khi UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp liên ngành giải quyết việc nuôi con nuôi có yêu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh kèm theo Quyết định số 2385/QĐ- UBND ngày 21/10/2020.

Kết quả, toàn tỉnh đã giới thiệu 80 trường hợp trẻ em tại các cơ sở nuôi dưỡng trên địa bàn tỉnh làm con nuôi nước ngoài. Qua nắm bắt sơ bộ tình hình cho thấy, hầu hết các trẻ đều có được sự phát triển tốt về sức khỏe, tinh thần cũng như hòa nhập tốt với môi trường, gia đình mới; bảo đảm thực hiện quyền trẻ em được chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trong môi trường gia đình.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời, tổ chức thực hiện tốt công tác giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật, góp phần phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm có thể xảy ra trong thời gian tới; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao thường xuyên nghiên cứu, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của pháp luật, Quy chế phối hợp liên ngành giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 2385, nhất là việc phối hợp xác minh về nguồn gốc trẻ em bị bỏ rơi. Nâng cao hiệu quả việc thông báo, tìm kiếm gia đình nhận nuôi trong nước trước khi giới thiệu trẻ em làm con nuôi nước ngoài;... đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật và quyền, lợi ích của trẻ em được giới thiệu làm con nuôi nước ngoài.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp sở, ngành liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nuôi con nuôi trên các phương tiện thông tin đại chúng, để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về nuôi con nuôi trong các cấp, các ngành và cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Kiểm soát chặt chẽ hồ sơ của trẻ em được giới thiệu làm con nuôi người nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền; kịp thời phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng làm rõ, xử lý nghiêm các dấu hiệu sai phạm, như: sửa chữa, hợp thức hóa hồ sơ để đưa trẻ em vào các cơ sở nuôi dưỡng; giới thiệu trẻ em làm con nuôi nước ngoài để trục lợi hoặc không vì mục đích nhân đạo, vi phạm các quyền và lợi ích cơ bản của trẻ em, nhất là trẻ sơ sinh...