Đam Rông đẩy mạnh số hóa hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính

THỤY TRANG - NGUYỄN NGHĨA 06:02, 05/09/2023

So với các địa phương khác của tỉnh, Đam Rông vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số đông, nhưng với sự nỗ lực, công tác số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp đã đạt kết quả rất đáng khích lệ. Ông Liêng Hót Ha Hai - Phó Chủ tịch UBND huyện Đam Rông cho biết, hiện tại, công tác triển khai Đề án 06 trên địa bàn huyện đã hoàn thành đúng tiến độ. 

Người dân làm thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa xã Đạ Tông, huyện Đam Rông
Người dân làm thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa xã Đạ Tông, huyện Đam Rông

Chia sẻ với phóng viên, ông Liêng Hót Ha Hai - Phó Chủ tịch UBND huyện Đam Rông cho biết, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo, yêu cầu của lãnh đạo các cấp, địa phương đã tập trung đẩy mạnh số hóa hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính, gắn số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, trong quá trình giải quyết thủ tục cho người dân, doanh nghiệp. Địa phương cũng tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm người dân, doanh nghiệp chỉ phải cung cấp thông tin một lần trong giao dịch với cơ quan nhà nước. Đồng thời, tập trung triển khai số hóa, kết quả giải quyết thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đảm bảo không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin nhiều lần khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Theo báo cáo triển khai thực hiện Đề án 06 (Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030) của UBND huyện Đam Rông, trong 7 tháng đầu năm 2023, huyện đã số hóa 7.079 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 74.9%. 

Về tích hợp 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu để phục vụ người dân, từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 31/7/2023, huyện đã tiếp nhận, giải quyết 396 hồ sơ về thủ tục đăng ký khai sinh, trong đó tiếp nhận trực tuyến là 393 hồ sơ; tiếp nhận trực tiếp là 3 hồ sơ. Cùng thời gian này, huyện cũng đã tiếp nhận và giải quyết 153 hồ sơ thủ tục đăng ký khai tử, trong đó số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến là 150 hồ sơ; số hồ sơ tiếp nhận trực tiếp 3 hồ sơ.

Thống kê của UBND huyện trong 7 tháng đầu năm, địa phương đã tiếp nhận, giải quyết 314 hồ sơ giải quyết thủ tục đăng ký kết hôn, bao gồm kết hôn trong nước và kết hôn với người nước ngoài, trong đó số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến là 310 hồ sơ; số hồ sơ tiếp nhận trực tiếp là 4 hồ sơ. Huyện cũng đã liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Kết quả, 8/8 xã của huyện đã thực hiện liên thông theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT. UBND các xã trên địa bàn huyện đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiếp nhận, giải quyết 24 hồ sơ liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ dưới 6 tuổi trên Cổng dịch vụ công tỉnh (mã 2.001023.000.00.00.H36), tỷ lệ giải quyết đúng hạn 100%. Và tiếp nhận, giải quyết 214 hồ sơ liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ dưới 6 tuổi trên cổng dịch vụ công tỉnh (mã 2.000986.000.00.00.H36), tỷ lệ giải quyết đúng hạn 100%. 

Kết quả triển khai giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia và dịch vụ công của tỉnh, trong 7 tháng đầu năm, huyện Đam Rông đã tiếp nhận được tổng 9.452 hồ sơ, trong đó số mới tiếp nhận trong kỳ là 9.314 hồ sơ (số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến là 8.871 hồ sơ; số hồ sơ tiếp nhận trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính là 443 hồ sơ); số hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua là 138 hồ sơ.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo UBND huyện Đam Rông, mặc dù có nhiều nỗ lực, nhưng hiện nay, địa phương vẫn đang gặp khó khăn khi triển khai công tác này do tỷ lệ người dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên cao, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, một số người khi đến thực hiện giải quyết thủ tục hành chính chưa có thiết bị điện thoại thông minh để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Thời gian tới, UBND huyện Đam Rông sẽ tiếp tục tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính để cắt giảm các giấy tờ, thủ tục phục vụ hiệu quả người dân trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện. Đồng thời, chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thực hiện hiệu quả dịch vụ công trực tuyến. Hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng tài khoản VNeID đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia khi đến nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến.