Khẳng định vai trò của cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới

NHẬT QUỲNH 05:50, 18/09/2023

Qua 20 năm triển khai Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị (khoá IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới”, tổ chức, hoạt động của cựu chiến binh (CCB) Lâm Đồng không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, từng bước khẳng định vị trí, vai trò của CCB trong nhiệm vụ bảo vệ, xây dựng và phát triển địa phương. 

Từ Nghị quyết 09, nhiều hoạt động, mô hình kinh tế của CCB phát triển góp phần nâng cao đời sống hội viên
Từ Nghị quyết 09, nhiều hoạt động, mô hình kinh tế của CCB phát triển góp phần nâng cao đời sống hội viên

ĐƯA NGHỊ QUYẾT 09 VÀO THỰC TIỄN 

Xác định đây là Nghị quyết quan trọng của Đảng có tính chiến lược nhằm vận động CCB phát huy bản chất, truyền thống bộ đội Cụ Hồ và tiềm năng của CCB trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng chí Vũ Công Tiến - Chủ tịch Hội CCB tỉnh, cho biết, ngay sau khi có Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị (khóa IX) và Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới, Hội CCB tỉnh đã có kế hoạch, triển khai công tác phổ biến, quán triệt và ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, xây dựng chương trình hành động cụ thể; đồng thời, hướng dẫn Hội CCB các cấp tổ chức quán triệt, học tập, lồng ghép nội dung Nghị quyết vào các lớp tập huấn cho cán bộ, hội viên. 

Ngoài ra, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng các cấp Hội CCB trên toàn tỉnh đã kết hợp quán triệt cho cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị từ cấp thôn, bản, tổ dân phố nhằm tạo nhận thức cơ bản và sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân về công tác CCB và Hội CCB trong tình hình cách mạng mới.

Đặc biệt, để thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp, công tác giữa Hội CCB với UBND, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tại địa phương, Hội CCB tỉnh ngoài thực hiện ký kết giao ước cũng đã tham mưu cho cấp ủy địa phương chỉ đạo quán triệt, triển khai Nghị quyết số 09. Nhờ đó, việc đôn đốc thực hiện Nghị quyết và tổ chức kiểm tra được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng năm và từng giai đoạn, các cấp Hội luôn nhận được sự quan tâm và lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tạo điều kiện để Hội hoạt động đúng hướng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. “Có thể thấy, sau nhiều năm triển khai, thực hiện Nghị quyết 09, sự phối hợp giữa các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể với các cấp Hội CCB trở nên đồng bộ và chặt chẽ hơn. Mọi hoạt động của CCB đều được quan tâm một cách toàn diện, góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác tổ chức, hoạt động Hội”, đồng chí Vũ Công Tiến nhận định. 

• NHỮNG CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC

Trong nhiệm kỳ qua, Hội CCB tỉnh đã vận động kết nạp được hơn 5.200 hội viên mới, nâng tổng số hội viên đến nay lên hơn 28.400 hội viên, thuộc 13 tổ chức Hội trực thuộc. Đặc biệt, từ năm 2002 đến cuối tháng 10/2022, toàn tỉnh có hơn 1.100 CCB là đảng viên, được bầu vào cấp uỷ Đảng và hơn 560 hội viên được bầu vào HĐND các cấp. Các hội viên CCB đảm nhiệm các chức danh Đảng, chính quyền đều tích cực hoạt động và phát huy tốt trách nhiệm của mình. Nhiều CCB với vai trò là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban Công tác Mặt trận đều gương mẫu, tận tụy trong công việc và được Nhân dân tin yêu. 

Ngoài ra, Hội CCB các cấp cũng đã tăng cường phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tại địa phương, triển khai, thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động. Nhiều mô hình được các cấp Hội xây dựng, triển khai mang lại hiệu quả thiết thực. Nổi bật với Câu lạc bộ Bảo vệ môi trường; vận động hộ đồng bào DTTS xóa bỏ hủ tục; Mô hình: “Tổ tự quản”, “Tiếng kẻng an ninh’, “Cổng rào an ninh”, “Camera an ninh”...; Mô hình 1+1, 1+2, 1+3; Mô hình Trồng cây mắc ca xen cà phê; tổ hợp tác mắc ca; tổ hợp tác liên kết sản xuất, chăn nuôi... được duy trì và nhân rộng 

Theo Hội CCB tỉnh, qua 20 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, hoạt động của CCB có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức, từng bước khắc phục tình trạng hành chính hóa. Các cấp Hội cũng đã chủ động hơn trong công tác tham mưu cho các cấp ủy. Hoạt động của các cấp Hội dần đi vào nền nếp, có hiệu quả đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần khẳng định và phát huy vị trí, vai trò, trách nhiệm của CCB trong xây dựng và phát triển địa phương. 

Để duy trì và phát huy tính thiết thực của Nghị quyết 09, bên cạnh khắc phục những hạn chế còn tồn tại, đồng chí Vũ Công Tiến cho biết, Hội sẽ tiếp tục quán triệt và xây dựng chương trình tổ chức thực hiện hàng năm; đồng thời, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, đôn đốc các cấp Hội thực hiện các nhiệm vụ trong Nghị quyết cũng như kết luận của Trung ương; tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cấp chính quyền cụ thể hóa cơ chế chính sách và thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Pháp lệnh CCB, nghị định của Chính phủ về CCB phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

Bên cạnh nhiệm vụ thường xuyên, Hội cũng xác định các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện; trong đó, tập trung vào ba vấn đề lớn, đó là: Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, hội viên CCB; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên CCB; duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi, phân hội, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Hội góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.