Mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội làm tốt công tác giám sát

N.NGHĨA 06:14, 11/12/2023

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng thời gian qua đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Nhân dân tham gia giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Thông qua nắm tình hình Nhân dân, dư luận xã hội, đơn thư, phản ánh, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp kịp thời có văn bản gửi cấp ủy, chính quyền để xem xét, giải quyết. 

Từ năm 2018 đến nay, MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức giám sát 18 nội dung; MTTQ Việt Nam cấp huyện giám sát được 218 cuộc; MTTQ Việt Nam cấp xã giám sát được 1.008 cuộc. Đồng thời, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người được quy hoạch vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại huyện Đạ Huoai và Di Linh; hướng dẫn MTTQ các huyện, thành phố tổ chức giám sát đối với người được quy hoạch cấp ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ở cấp xã. 

Tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh giám sát được 248 cuộc. Bên cạnh đó, thường xuyên hướng dẫn phát huy vai trò của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tham gia giám sát đối với các chương trình, dự án trên địa bàn theo Luật Thanh tra và Luật Đầu tư công.