Tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế đạt 92,84%

T. HƯƠNG 06:28, 12/12/2023

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng, tính đến hết tháng 11/2023, tổng số người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh hơn 1,2 triệu người, đạt 100,1% kế hoạch giao, so với cùng kỳ năm 2022 tăng 4,9%. Trong đó, tham gia BHXH bắt buộc trên 96.000 người, đạt 97,84% kế hoạch giao, so với cùng kỳ năm 2022 tăng 4,67%; tham gia BHXH tự nguyện trên 15.000 người, đạt 73,57% kế hoạch giao, tăng 0,34%; tham gia BHTN trên 88.000 người, đạt 98,03% kế hoạch giao, tăng 5,36%; tham gia BHYT trên 1,2 triệu người, đạt 100,55% kế hoạch giao, tăng 4,96%. Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi đang làm việc tham gia BHXH 15,49%; tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi đang làm việc tham gia BHTN 11,01% (đạt và vượt kế hoạch giao của UBND tỉnh). Đến nay, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh đạt 92,84% (đạt và vượt kế hoạch giao của HĐND tỉnh, UBND tỉnh).