Ngành Y tế Lâm Đồng với chiến lược tăng trưởng xanh

AN NHIÊN 07:08, 17/02/2024

Trong thời gian qua, ngành Y tế Lâm Đồng đã chú trọng thực hiện Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 1/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Trong đó, tăng trưởng xanh lấy con người làm trung tâm và ngành Y tế xác định lấy bệnh nhân làm trung tâm phục vụ.

Khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng
Khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Tất cả các đơn vị trong toàn ngành Y tế Lâm Đồng đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đồng bộ có hiệu quả các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới tư duy, nhận thức về thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, của cả hệ thống chính trị và Nhân dân đối với việc phát triển bền vững đô thị Việt Nam. Việc quán triệt tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức của đảng viên và công chức, viên chức, người lao động trong ngành Y tế, chú trọng để vận dụng vào thực tiễn một cách sáng tạo, hiệu quả góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.
Việc triển khai công tác học tập, quán triệt và tuyên truyền Quyết định số 1658 của Thủ tướng Chính phủ mang lại nhiều kết quả tích cực cho ngành Y tế và xã hội. Đội ngũ y, bác sĩ và nhân viên y tế sẽ có nhận thức tốt hơn về tầm quan trọng của phát triển ngành Y tế và cải thiện chất lượng dịch vụ y tế đối với cộng đồng.
Trong năm 2023, ngành Y tế Lâm Đồng đã tổ chức thực hiện đảm bảo 4 chỉ tiêu do HĐND tỉnh giao, cụ thể: Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên đạt là 1%; vượt chỉ tiêu 9 bác sĩ/vạn dân và 21,5 giường bệnh/vạn dân. Tỉ lệ xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020 có 142/142 xã đạt 100%; có 24/142 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2030 (đạt 112,6% so với kế hoạch năm 2023). Kết quả thực hiện các chỉ tiêu UBND tỉnh giao cho ngành Y tế năm 2023, vượt 6/12 chỉ tiêu, đạt 5/12 và có 1/12 chỉ tiêu không đạt do chưa cung cấp đủ vắc xin tiêm chủng mở rộng cho trẻ dưới 1 tuổi.

VIỆC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN, CỤ THỂ HÓA QUYẾT ĐỊNH
Ông Nguyễn Đức Thuận - Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng cho biết: Toàn ngành đã tăng cường sự chỉ đạo, quản lý về chuyên môn, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Cùng với sự quyết tâm, đoàn kết đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị và kế hoạch của Tỉnh ủy bước đầu đã đạt được một số kết quả tích cực. Nổi bật là một số nội dung trong định hướng phát triển như dịch vụ tư vấn sức khỏe; dịch vụ giặt, tẩy sạch; cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh… đã được HĐND tỉnh đưa vào Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 ban hành Đề án xã hội hóa hoạt động y tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2025 để khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia.
Ngành Y tế Lâm Đồng luôn chỉ đạo đội ngũ nhân viên y tế nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn; đảm bảo tính công bằng đối với tất cả các loại hình kinh tế trong tham gia đầu tư phát triển lĩnh vực y tế. Khuyến khích các mô hình đầu tư lĩnh vực y tế; khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và năng lượng dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ; ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số; phát triển kết cấu hạ tầng bền vững để nâng cao chất lượng tăng trưởng xanh, phát huy lợi thế cạnh tranh và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. 
Ngoài ra, ngành Y tế tỉnh đã tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xây dựng lối sống xanh kết hợp với nếp sống đẹp truyền thống để tạo nên đời sống chất lượng cao hòa hợp với thiên nhiên. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, hướng tới đảm bảo người dân có cuộc sống và khả năng chống chịu của người dân với biến đổi khí hậu, đảm bảo bình đẳng về điều kiện, cơ hội phát huy năng lực và thụ hưởng thành quả của sự phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi xanh. 
Đồng thời, triển khai từng bước xây dựng mô hình bảo đảm phát triển hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở tại đô thị. Đặc biệt, tăng đầu tư, biên chế bảo đảm phát triển hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở tại đô thị đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Hoàn thiện mô hình cơ quan kiểm soát và phòng, chống dịch bệnh tại tỉnh và các địa phương bảo đảm đồng bộ với quá trình phát triển đô thị, đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe dân cư đô thị...