Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai

03:02, 27/02/2013

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa ban hành Kế hoạch 66 – KH/TU thực hiện Nghị quyết số 19 của BCH TW Đảng (khoá XI) “tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa ban hành Kế hoạch 66 – KH/TU thực hiện Nghị quyết số 19 của BCH TW Đảng (khoá XI) “tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Theo đó, Lâm Đồng sẽ tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp nhằm quản lý chặt chẽ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 – 2020, quy hoạch phân cấp 3 loại rừng, đặc biệt là diện tích lúa nước nhằm đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ. Đồng thời đảm bảo độ che phủ của rừng đạt từ 60 – 61%; chuyển đổi phù hợp một số diện tích đất rừng sản xuất có trữ lượng gỗ thấp, nghèo kiệt để trồng cây công nghiệp có hiệu quả kinh tế cao. Phấn đấu đến hết năm 2013 giải quyết cơ bản đất sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ và hộ nghèo thiếu đất, thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đạt trên 90%; đến năm 2015 hoàn thiện dữ liệu hồ sơ địa chính trên địa bàn toàn tỉnh. Cập nhật chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính ở 3 cấp (tỉnh, huyện, xã); ứng dụng cập nhật dữ liệu địa chính đồng bộ, thông suốt ở 3 cấp trên phần mềm chuyên dụng, hoàn thiện hệ thống này vào năm 2020. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ của ngành Tài nguyên và Môi trường từ tỉnh đến cấp xã theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính chuyên nghiệp; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc và ý thức phục vụ nhân dân.

Để thực hiện Kế hoạch, các cấp uỷ và chính quyền các cấp cần chú trọng công tác tuyên truyền cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, quan điểm chỉ đạo và các định hướng tiếp tục đổi mới, hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai; tạo sự thống nhất trong cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận xã hội trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện. Phải xác định việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, Luật Đất đai năm 2013 và các chính sách, thủ tục hành chính về đất đai mới ban hành nhằm tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai của Đảng và Nhà nước là công việc khó khăn, phức tạp, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cấp uỷ, chính quyền các cấp, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Trên cơ sở đó xây dựng quyết tâm thực hiện Nghị quyết một cách triệt để.

BÌNH NGUYÊN