Huyện đoàn Lạc Dương thành lập Câu lạc bộ Lý luận trẻ

06:11, 01/11/2019

Huyện đoàn Lạc Dương vừa thành lập Câu lạc bộ (CLB) Lý luận trẻ với 10 thành viên - đây là nơi để đoàn viên, thanh niên nghiên cứu lý luận, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh niên...

Huyện đoàn Lạc Dương vừa thành lập Câu lạc bộ (CLB) Lý luận trẻ với 10 thành viên - đây là nơi để đoàn viên, thanh niên nghiên cứu lý luận, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh niên. Qua đó, giúp đoàn viên nâng cao nhận thức trong việc tuân thủ pháp luật, đồng thời tạo môi trường, sân chơi để giới trẻ có cơ hội rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị.
 
Với mục đích nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, CLB sẽ sinh hoạt định kỳ mỗi quý một lần; ngoài ra, tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề quan trọng, các sự kiện chính trị nổi bật trong từng thời điểm. Nội dung hoạt động của CLB chủ yếu là nghiên cứu, tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, nghị quyết của tổ chức Đoàn, các vấn đề chính trị, thời sự, xã hội trong và ngoài nước liên quan và ảnh hưởng đến đoàn viên, thanh niên; nghiên cứu các vấn đề lý luận công tác thanh niên trong từng giai đoạn lịch sử của tổ chức Đoàn; đồng thời thảo luận, trao đổi, phản biện các kế hoạch, chủ trương của Tỉnh Đoàn; định hướng nội dung tuyên truyền theo quan điểm của Đảng, Nhà nước, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho các tổ chức đoàn cơ sở; thành lập và duy trì tốt hoạt động của Fanpage Tuổi trẻ Lạc Dương, Lạc Dương tôi yêu. Bên cạnh đó, tham gia phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên trang mạng xã hội thông qua việc viết tin, bài chuyên đề, phản biện, đối thoại với các diễn đàn của giới trẻ; nắm bắt, trao đổi, định hướng các vấn đề liên quan đến diễn biến tư tưởng, nhận thức của thanh niên…
 
VIỆT HÙNG