Đà Lạt: 30% các cơ quan, đơn vị sẽ được kiểm tra cải cách hành chính

06:02, 13/02/2020

UBND thành phố Đà Lạt đã ban hành kế hoạch trong đó sẽ kiểm tra công tác cải cách hành chính ít nhất 30% các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố và UBND của 16 xã, phường trên địa bàn trong năm nay.

UBND thành phố Đà Lạt đã ban hành kế hoạch trong đó sẽ kiểm tra công tác cải cách hành chính ít nhất 30% các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố và UBND của 16 xã, phường trên địa bàn trong năm nay.
 
Mục tiêu của việc kiểm tra nhằm đánh giá những kết quả đạt được, chất lượng thực hiện công tác cải cách hành chính theo kế hoạch của thành phố. Việc kiểm tra cũng nhằm nêu cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ.
 
Tại mỗi đơn vị, đoàn kiểm tra sẽ thực hiện kiểm tra tất cả các nội dung theo kế hoạch cải cách hành chính của thành phố và của đơn vị, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ như công tác chỉ đạo điều hành; kiểm soát thủ tục hành chính; tình hình giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động; công tác cải cách thể chế tại cơ quan, đơn vị; việc áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO…
 
Bên cạnh việc kiểm tra định kỳ, thành phố cũng sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất. Trong kiểm tra đoàn cũng sẽ hướng dẫn về nghiệp vụ, việc kiểm tra không làm ảnh hưởng đến công tác của cơ quan, đơn vị được kiểm tra.
 
VIẾT TRỌNG