Đà Lạt: Huấn luyện dân quân tại các phường, xã

05:06, 22/06/2020

Với mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động chiến đấu trong công tác xử lý các tình huống nói chung, trong đó có chống gây rối, bạo loạn của các lực lượng dân quân...

Với mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động chiến đấu trong công tác xử lý các tình huống nói chung, trong đó có chống gây rối, bạo loạn của các lực lượng dân quân, Ban Chỉ huy Quân sự TP Đà Lạt đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự của toàn bộ 16 phường, xã trên địa bàn đồng loạt tổ chức huấn luyện quân sự cho lực lượng dân quân tại chỗ, dân quân cơ động năm thứ 2 đến năm thứ 4.
 
Theo đó, trong thời gian 12 ngày, lực lượng dân quân tại chỗ, dân quân cơ động năm thứ 2 đến năm thứ 4 được huấn luyện quân sự với các nội dung: giới thiệu, hướng dẫn cách sử dụng một số loại công cụ hỗ trợ được trang bị; điều lệnh đội ngũ; khám súng, mang đeo, treo, xuống súng; kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương; kỹ thuật bắn súng; tập bắn súng AR15, CKC, K63; tập ném lựu đạn LĐ-01 xa trúng hướng; tìm hiểu về mìn, thuốc nổ và một số phương tiện gây nổ; hướng dẫn cách chắp nối đồ dùng gây nổ; tổ dân quân đánh chiếm mục tiêu khi có gây rối, bạo loạn; kiểm tra bắn đạn thật. 
 
Trước đó, lực lượng dân quân tại chỗ, dân quân cơ động năm thứ 2 đến năm thứ 4 đã được giáo dục chính trị với nội dung: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; Chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; Giữ vững biên giới quốc gia Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
 
ĐAM TRỌNG