Đam Rông: Đổi mới công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

05:11, 22/11/2021

Thời gian qua, Huyện ủy Đam Rông luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác dân vận của Đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn...

Thời gian qua, Huyện ủy Đam Rông luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác dân vận của Đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Từ đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 
Thông qua công tác dân vận đã huy động được sức dân xây dựng địa phương phát triển
Thông qua công tác dân vận đã huy động được sức dân xây dựng địa phương phát triển
 
Đam Rông có diện tích tự nhiên là 87.210 ha; dân số toàn huyện hiện nay trên 52 ngàn người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 74,46%. 
 
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Đam Rông đã ban hành những văn bản, đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp để chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện đổi mới công tác dân vận của Đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Để làm tốt công tác dân vận, Ban Thường vụ Huyện ủy Đam Rông thường xuyên quan tâm lãnh, chỉ đạo việc tăng cường và đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, hướng về cơ sở, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ đó, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân. Ngoài ra, chính quyền, đoàn thể, các cấp, các ngành tại Đam Rông đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và chung tay phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Bên cạnh đó, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể Đam Rông cũng đã tuyên truyền, vận động Nhân dân xóa bỏ tập tục, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao đời sống, thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu chính đáng; chung tay góp sức, phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới. Thông qua công tác dân vận giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở Đam Rông nâng cao tinh thần cảnh giác, không nghe, không tin, không làm theo các luận điệu xuyên tạc, kích động của bọn phản động và thế lực thù địch. Đồng thời, công tác dân vận cũng đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò của già làng, các chức sắc tôn giáo, người có uy tín, lực lượng cốt cán trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong phong trào thi đua yêu nước. Từ đó, tạo nên sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn.
 
Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Đam Rông luôn quan tâm, làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tại địa phương; đồng thời chỉ đạo đảng ủy các xã kịp thời kiện toàn khối dân vận cơ sở, tổ dân vận thôn. Đến nay, toàn huyện Đam Rông có 8/8 xã thành lập được khối dân vận cơ sở do đồng chí phó bí thư đảng ủy xã là trưởng khối và một cán bộ không chuyên trách, 56/56 thôn thành lập được tổ dân vận do đồng chí bí thư chi bộ làm tổ trưởng. 
 
Đồng chí Nguyễn Văn Lộc - Bí thư Huyện ủy Đam Rông cho biết, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy đảng tại địa phương đã xây dựng kế hoạch, triện khai hiệu quả việc đổi mới công tác dân vận của Đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó, vai trò công tác dân vận được phát huy hiệu quả và góp phần không nhỏ vào sự phát triển của địa phương. Cụ thể, những năm qua bộ mặt kinh tế, xã hội của địa phương có bước phát triển mạnh; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm từng năm. Tình hình tư tưởng của Nhân dân trên địa bàn huyện ổn định, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đồng bào các dân tộc trên địa bàn luôn đoàn kết, tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thời gian tới, Huyện ủy Đam Rông sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để tăng cường đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.
 
DUY DANH