Thành lập Ban Chỉ đạo giữ gìn, phát huy phong cách người Đà Lạt

06:06, 09/06/2022
Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt vừa kiện toàn Ban Chỉ đạo giữ gìn và phát huy phong cách người Đà Lạt “Hiền hoà - Thanh lịch - Mến khách”. Theo đó, Ban Chỉ đạo được giao nhiệm vụ giúp UBND thành phố Đà Lạt nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến việc giữ gìn và phát huy phong cách người Đà Lạt “Hiền hòa - Thanh lịch - Mến khách”. Nghiên cứu, đề xuất những giải pháp và xây dựng Bộ quy tắc ứng xử văn hóa của người Đà Lạt phục vụ việc giữ gìn, phát huy văn hóa người Đà Lạt gắn với phong cách “Hiền hòa - Thanh lịch - Mến khách” phù hợp với đặc điểm tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương, đáp ứng mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố Đà Lạt trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. Chỉ đạo tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị nắm rõ quy tắc ứng xử văn hóa của người Đà Lạt; lồng ghép triển khai quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, UBND các phường, xã theo Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 12/7/2014 của UBND thành phố Đà Lạt. Giúp UBND thành phố Đà Lạt chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị chuyên môn và UBND các phường, xã xây dựng kế hoạch thực hiện vụ việc giữ gìn, phát huy văn hóa người Đà Lạt gắn với phong cách “Hiền hòa - Thanh lịch - Mến khách”.
 
Trước đó, ngày 4/4, UBND TP Đà Lạt đã ban hành “Quy tắc ứng xử văn hóa người Đà Lạt” nhằm góp phần giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của phong cách, văn hóa người Đà Lạt, xây dựng thành phố Đà Lạt văn minh, hiện đại, hội nhập và phát triển; nâng cao hình ảnh và sự hấp dẫn của Đà Lạt đối với du khách trong nước và quốc tế. Đây là bộ quy tắc quy định cách ứng xử của người dân Đà Lạt và các tổ chức, cá nhân đang công tác, học tập, làm việc, tham quan, nghỉ dưỡng trên địa bàn thành phố Đà Lạt.
 
N.NGHĨA