Tự hào 93 mùa xuân có Đảng

KHUẤT MINH PHƯƠNG  00:20, 25/01/2023

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào mùa xuân, mùa xuân của đất nước và dân tộc tràn đầy hy vọng. Kể từ khi có Đảng, cứ mỗi độ Tết đến, xuân về, cả dân tộc Việt Nam lại hân hoan đón chào năm mới, chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đảng quang vinh với một sự trân trọng và tự hào.

Ảnh: Chính Thành
Ảnh: Chính Thành

Mùa xuân Quý Mão 2023 này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đã 93 mùa xuân, Đảng đồng hành cùng dân tộc vượt qua mọi gian lao, thử thách, từng bước giành thắng lợi to lớn, đưa Việt Nam từ một nước không có tên trên bản đồ thế giới trở thành một quốc gia có vai trò, vị thế và uy tín trên trường quốc tế.

Trước khi Đảng ta ra đời, đất nước Việt Nam chìm trong đêm dài nô lệ. Với tinh thần yêu nước, Nhân dân ta vùng lên chống ách áp bức, bóc lột của bọn thực dân và phong kiến tay sai, nhưng do chưa có một đường lối đúng đắn, nên nhiều phong trào đấu tranh bị thất bại. Trong bối cảnh ấy, Bác Hồ, dưới tên gọi Nguyễn Ái Quốc, trên đường bôn ba khắp thế giới đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác - Lênin con đường mà theo Người là con đường duy nhất cứu nước, giải phóng dân tộc, đó là con đường cách mạng vô sản. Ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của Người, ba tổ chức cộng sản là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản liên đoàn họp hội nghị hợp nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đây, cách mạng Việt Nam có ngọn cờ dẫn đường chỉ lối là Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của dân tộc. 

Đảng ra đời là một sự kiện lịch sử trọng đại, một bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường xây dựng và phát triển của dân tộc ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã đoàn kết một lòng tạo nên sức mạnh to lớn, đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua muôn trùng sóng gió đến bến bờ vinh quang. Đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp trong gần một thế kỷ, lật nhào chế độ phong kiến hàng nghìn năm, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đó là thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc; bảo vệ Tổ quốc, thống nhất non sông, đất nước cùng tiến bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và hội nhập quốc tế. Đặc biệt là hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, dẫu còn nhiều khó khăn, thách thức, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. 

93 năm qua, con đường đi của dân tộc đầy gian nan, đất nước có lúc ở vào tình thế vô vàn khó khăn, nhưng Đảng ta với bản lĩnh vững vàng, luôn trung thành với lợi ích của giai cấp, của Nhân dân, của dân tộc đã thực sự khiêm tốn, cầu thị, nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa sai lầm, khuyết điểm. Vì thế, Nhân dân luôn tin tưởng, ủng hộ đi theo sự lãnh đạo của Đảng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Lịch sử đã khẳng định, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Chính quá trình gánh vác sứ mệnh nặng nề mà Nhân dân giao phó, Đảng được tôi luyện, trưởng thành, tích lũy thêm kinh nghiệm, bản lĩnh, trí tuệ, xứng đáng với sứ mệnh chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam. 

Nhìn lại chặng đường đã qua, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, chúng ta thấm thía và biết ơn công lao trời biển của Bác Hồ kính yêu. Chúng ta một lần nữa khắc ghi sự cống hiến hy sinh anh dũng của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên, đồng bào, đồng chí vì mục tiêu lý tưởng của Đảng. Tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, chúng ta thêm trân trọng, quyết tâm giữ gìn những thành quả to lớn của cách mạng và càng thấy rõ trách nhiệm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Những năm qua, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; sau Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), ngày 25/10/2021, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Kết luận số 21-KL/TW, lần này Trung ương không chỉ quan tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn cả xây dựng hệ thống chính trị - đây là cuộc sinh hoạt chính trị sâu sắc, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các nghị quyết nêu trên được gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương; đồng thời, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực được triển khai kiên quyết, đồng bộ đi vào chiều sâu không có vùng cấm, không có ngoại lệ nhằm giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Đi liền với niềm phấn khởi, tự hào, chúng ta không thể thờ ơ trước những băn khoăn của dư luận xã hội trước những diễn biến phức tạp về tình trạng tham nhũng, tiêu cực. Với tinh thần kiên quyết, gần đây, các cơ quan chức năng, nhất là Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã mở rộng phạm vi, đối tượng kiểm tra xuống đến cấp ủy cấp huyện và cơ sở, xử lý dứt điểm nhiều vụ việc kéo dài, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương. Theo bài viết của tác giả Hạnh Nguyên đăng trên Báo Nhân Dân ngày 29/6/2022 cho thấy: Giai đoạn 2013 - 2020, các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 131 nghìn đảng viên. Riêng trong nhiệm kỳ Đại hội XII đã thi hành kỷ luật hơn 87 nghìn cán bộ, đảng viên, trong đó có hơn 3.200 đảng viên bị kỷ luật có liên quan đến tham nhũng; đã thi hành kỷ luật hơn 110 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý (trong đó có 27 ủy viên Trung ương Đảng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, 4 ủy viên Bộ Chính trị, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, hơn 30 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang). Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, đã kỷ luật 50 cán bộ diện Trung ương quản lý (trong đó có 8 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, 20 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang). Đây là bước đột phá trong công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng.

Những con số nêu trên được đưa ra trong không khí đón xuân mới có thể kém vui, nhưng người viết thấy cần thiết. Bởi lẽ, đó là thể hiện sự quyết tâm chính trị cao của Đảng, sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan chức năng, nhờ đó góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sức mạnh của hệ thống chính trị đối với lĩnh vực vô cùng khó khăn, phức tạp. Thời gian tới, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị sẽ tiếp tục được đẩy mạnh; nhất là kiên quyết làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao sức chiến đấu của mỗi tổ chức Đảng, kiên quyết chống mọi biểu hiện tiêu cực. Tiếp tục đưa công tác phòng, chống tham nhũng đi vào chiều sâu và toàn diện, ngăn chặn tham nhũng từ gốc thông qua phát hiện, xử lý những hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu. Đây cũng là mong muốn của Nhân dân để Đảng ta xứng đáng “là đạo đức, là văn minh”.

Một mùa xuân mới đang về. Với bản lĩnh chính trị được rèn luyện qua 93 mùa xuân, với sức sáng tạo luôn tươi mới như “chồi non, lộc biếc”, hy vọng Đảng ta sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước vượt qua thử thách giành thắng lợi những năm tiếp theo như định hướng mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.