Chuyển biến từ Chỉ thị 124

NGỌC NGÀ 01:12, 24/05/2023

Sau 12 năm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; công tác giáo dục chính trị lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã có nhiều chuyển biến, góp phần xây dựng LLVT tỉnh không ngừng lớn mạnh.

Bộ CHQS tỉnh khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 124 và Đề án
Bộ CHQS tỉnh khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 124 và Đề án

Đại tá Trần Văn Khương - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là hoạt động cơ bản của công tác Đảng, chính trị, có ý nghĩa quyết định đến việc xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, góp phần quan trọng xây dựng phẩm chất, nhân cách người quân nhân cách mạng. Thông qua việc giáo dục chính trị góp phần nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới. Bởi vậy Chỉ thị 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” là kim chỉ nam để Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng làm tốt công tác giáo dục chính trị những năm qua. 

Cụ thể, trong thực hiện Chỉ thị số 124 và Đề án, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã có giải pháp đổi mới chương trình, nội dung biên soạn tài liệu giáo dục chính trị cho các đối tượng. Nội dung giáo dục chính trị gắn liền với hoạt động quân sự, bám sát kế hoạch của chỉ huy, thời gian duy trì chặt chẽ với phương châm “ở đâu có bộ đội, ở đó có giáo dục chính trị”. Trong giáo dục chính trị đã tiến hành đầy đủ các hình thức như: Học tập chính trị; sinh hoạt chính trị tư tưởng; nghiên cứu chuyên đề của sĩ quan; thông báo chính trị thời sự; thông qua các hoạt động thực tiễn. Kết quả kiểm tra cho các đối tượng 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 70 - 80% đạt khá, giỏi. 

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng cũng từng bước đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị tại đơn vị cho các đối tượng. Theo đó, trong tổ chức học tập chính trị cơ bản đã kết hợp tốt giữa phương pháp truyền thống và hiện đại, vận dụng kiến thức tổng hợp xây dựng nội dung bài giảng theo phương pháp đặt nhiều câu hỏi nhỏ trong từng mục bài giảng, đặt người học vào vị trí trung tâm và phát huy tính chủ động, nhanh nhạy của người học khi giảng bài. Duy trì thảo luận, giúp chiến sĩ hiểu rõ vấn đề, mạnh dạn trao đổi những vướng mắc trong quá trình học. Hoạt động thông báo chính trị, thời sự và việc tổ chức ngày chính trị và văn hóa tinh thần, sinh hoạt chính trị tư tưởng cũng có nhiều điểm mới. Theo đó các hoạt động trên đã tập trung giải đáp mọi vướng mắc trên tất cả các lĩnh vực của cơ quan, đơn vị cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị mình; hoạt động dân chủ ở cơ sở thông qua ngày chính trị và văn hóa tinh thần cho các đối tượng đã được các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Trong sinh hoạt chính trị tư tưởng, cán bộ chính trị đã căn cứ vào các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa nổi bật, bám sát tình hình thực tiễn và nhiệm vụ của đơn vị để xác định nội dung, thời gian, phương pháp tổ chức sinh hoạt sát với từng đối tượng, nhất là những vấn đề tác động trực tiếp đến nhận thức, tư tưởng của bộ đội, đặt ra yêu cầu cao trong thực hiện nhiệm vụ, những khó khăn vướng mắc trong công tác…

100% đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị trong LLVT tỉnh đều được đào tạo cơ bản qua các học viện, nhà trường quân đội; có phẩm chất đạo đức, năng lực tốt, nhiệt tình, trách nhiệm, có phương pháp tác phong giảng dạy cơ bản phù hợp. Bộ CHQS tỉnh lấy kết quả về đổi mới công tác giáo dục chính trị của các đơn vị là một tiêu chí để đánh giá, phân loại chất lượng và mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của cán bộ giảng dạy chính trị, từ đó đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị các cấp trong LLVT tỉnh cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trên cương vị chức trách được giao.

Thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong giáo dục chính trị kết hợp chặt chẽ giữa công tác giáo dục, quán triệt với tuyên truyền những điển hình tiên tiến, có ý tưởng sáng tạo, cách làm hay để nghiên cứu, đầu tư các sáng kiến, cải tiến phục vụ công tác giáo dục chính trị.

Công tác quản lý, sử dụng ngân sách, đầu tư trang thiết bị phục vụ cho công tác giáo dục chính trị ngày càng được chú trọng và quan tâm hơn. Cơ sở vật chất bước đầu đã đáp ứng yêu cầu, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chính trị.

Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định thêm, hiệu quả từ công tác giáo dục chính trị đã góp phần tăng cường trận địa chính trị, tư tưởng của từng cơ quan, đơn vị; cán bộ, chiến sĩ tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; nhận thức tốt về nhiệm vụ của quân đội và đơn vị; có bản lĩnh chính trị vững vàng; có ý thức trách nhiệm, tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh cũng đã nhìn nhận rõ những khâu yếu, mặt yếu trong thực hiện nhiệm vụ trên để tập trung khắc phục. Theo đó, trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 124 và Đề án, LLVT tỉnh Lâm Đồng xác định 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy, phát huy vai trò cơ quan chính trị, chính ủy, chính trị viên và chỉ huy các cấp trong tổ chức, giáo dục chính trị tại đơn vị; bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao chất lượng công tác quản lý, kiểm tra, phúc tra đánh giá kết quả công tác giáo dục chính trị tại đơn vị; lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác bảo đảm cho giáo dục chính trị, tăng cường ngân sách và các hoạt động cho công tác giáo dục chính trị; gắn giáo dục chính trị với việc thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các mô hình đang thực hiện trong LLVT tỉnh; nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả.