Học và làm theo Bác là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên

TUẤN HƯƠNG (thực hiện) 05:50, 26/05/2023

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên đối với toàn Đảng, toàn dân. Xác định rõ tinh thần đó, suốt những năm qua, đặc biệt là hai năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để việc học và làm theo Bác thực sự thấm sâu, lan tỏa rộng và hiệu quả lớn, góp phần tạo nền tảng tư tưởng, chính trị vững chắc thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh. Nhân Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, phóng viên Báo Lâm Đồng đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng về nội dung này.

Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen cho các địa phương, đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen cho các địa phương, đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

PV: Thưa đồng chí, hai năm qua, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị đã được triển khai như thế nào trong Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng?

Đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng

• Đồng chí Trần Đình Văn: Có thể khẳng định Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai học tập và tổ chức thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị nghiêm túc, bài bản và đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Việc học tập, làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, đi vào nền nếp, gắn chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW (khóa XIII) về tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhiệm vụ chính trị được giao và các phong trào thi đua yêu nước... Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp, trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng Nhân dân.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức nghiêm túc các hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, làm theo Bác theo chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng và các chuyên đề hàng năm; chỉ đạo các cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Việc triển khai, xây dựng kế hoạch toàn khóa và hàng năm được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện được chú trọng, tăng cường. 

• PV: Kết hợp chặt chẽ giữa “học tập” và “làm theo” là nội dung quan trọng trong thực hiện Kết luận số 01. Vậy, Lâm Đồng đã thực hiện nội dung này như thế nào, thưa đồng chí?

• Đồng chí Trần Đình Văn: Phát huy kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2016 - 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo Bác trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong xã hội; thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống”… Đặc biệt, nội dung “làm theo” và “nêu gương” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong công việc, đời sống. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trên cơ sở nhiệm vụ được giao đăng ký việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với việc thực hiện các quy định của Đảng, đặc biệt là về trách nhiệm nêu gương, trong đó đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. 

Bên cạnh đó, các cơ quan hành chính, quản lý nhà nước tiếp tục quan tâm rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện, tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo Chỉ thị 27/CT-TTg, ngày 8/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính theo hướng phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân.

Đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
Đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

• PV: Sau hai năm thực hiện Kết luận số 01, đã có những đột phá mới, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí đánh giá như thế nào về điều này?

• Đồng chí Trần Đình Văn: Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định một số nội dung đột phá như: Cán bộ, công chức, viên chức liêm chính, năng động, sáng tạo, hết lòng vì Nhân dân; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; chuyển đổi số; quản lý, bảo vệ rừng; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm nhằm phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là các hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số…

Để thực hiện hiệu quả những nội dung đột phá được xác định, trong giai đoạn 2021 - 2023, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 24 nghị quyết, 26 chỉ thị để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Đặc biệt, từ năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị đăng ký ít nhất 1 nhiệm vụ đột phá, mô hình cách làm mới, cách làm sáng tạo; trên cơ sở đó, cuối năm đánh giá, sơ kết rút kinh nghiệm để nhân rộng. Đến nay, có 128 mô hình mới, cách làm sáng tạo đã và đang được triển khai thực hiện tại các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh và trên 2.300 mô hình của các chi bộ, cá nhân điển hình như: Mô hình “Gần dân, sâu sát Nhân dân” trong toàn tỉnh với phương châm “Tỉnh bám xã, huyện bám thôn, tổ dân phố, xã bám sát từng hộ dân và khu dân cư”; Mô hình “Ngày Chủ nhật cùng Nhân dân” trong cán bộ, công chức, viên chức tại huyện Đạ Tẻh; “Xây dựng tổ dân phố, thôn kiểu mẫu về an ninh trật tự - không có tội phạm” tại TP Đà Lạt; Mô hình 5 rõ: “Rõ việc”, “Rõ giải pháp”, “Rõ người thực hiện”, “Rõ thời gian”, “Rõ hiệu quả” tại Đạ Huoai; Mô hình “Ngày thứ Bảy vì công tác giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai” tại Di Linh; Mô hình Lồng ghép nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Lạc Dương; Phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, huyện ủy viên đỡ đầu các xã, thị trấn trong xây dựng và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị giai đoạn 2022 - 2025 tại Lâm Hà; Chi bộ mỗi tháng có ít nhất một đề xuất về các giải pháp hoặc sáng kiến hữu ích nâng cao thương hiệu hoặc sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp tại Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên ở Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh…

Sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của cấp ủy các cấp, người đứng đầu với nhiều nội dung, giải pháp, cách làm phù hợp, sáng tạo đã mang lại hiệu quả thiết thực; xây dựng được nhiều mô hình tiêu biểu để nhân rộng. Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ sở được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, tạo sự chuyển biến rõ nét trong cán bộ, đảng viên về tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân, đây là những yếu tố quan trọng góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, sẽ góp phần thực hiện thành công Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

• PV: Đồng chí có thể cho biết những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị ở tỉnh Lâm Đồng tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành tựu mới?

• Đồng chí Trần Đình Văn: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị gắn với tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), phát huy vai trò nêu gương, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp.

Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác cùng với các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giáo dục truyền thống cách mạng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ bằng hình thức đa dạng, phù hợp. Kịp thời đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, giới thiệu rộng rãi các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tạo sự lan tỏa, trở thành nền tảng tinh thần trong đời sống xã hội. 

Khẩn trương xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới để làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện, đồng thời, làm căn cứ đánh giá cán bộ, đảng viên. Từ đó, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. 

Mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục xây dựng mô hình cụ thể, kịp thời phát hiện, xây dựng, biểu dương, nhân rộng các gương điển hình, những mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác. Thực hiện tốt chuyên đề hàng năm gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị gắn với Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm. Lấy kết quả thực hiện Kết luận 01 là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân hàng năm, đồng thời, làm căn cứ trong quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ.

• PV: Xin cảm ơn đồng chí!